Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad

Referát správy bytov a nebytových priestorov 

22.12.2011

JUDr. IRENA DUBÍKOVÁ

referent pre právnu agendu bytov a nebytových priestorov tel.: 055-72 608 19, 0903907945 bytove@saca.sk irena.dubikova@saca.sk prízemie  č. dverí  3  
 •  vyhotovujete odborné podklady pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca
 •  vyhotovujete zmluvy o nájme všetkých spravovaných bytov a nebytových priestorov v MČ Košice-Šaca
 •  pripravujete podklady a odborné vyjadrenia pre starostu MČ Košice-Šaca v oblasti správy bytov a nebytových priestorov
 •  pripravujete odborné informatívne články do mesačníka ,,Šačanské novinečky“
 •  pripravujete návrhy nových znení VZN v oblasti správy bytov a  nebytových priestorov
 •  vybavujete žiadosti a dožiadania občanov pridelené na vybavenie starostom MČ týkajúce sa agendy oddelenia správy bytov a nebytových priestorov
 •  zúčastňujete sa porád vedenia MÚ MČ
 •  zúčastňujete sa ako prizvaná na zasadnutiach MZ MČ Košice-Šaca v zmysle platného rokovacieho poriadku  MZ MČ a verejných zhromaždení organizovaných v MČ
 •  vyhotovujete všetky druhy zmlúv v zmysle platných právnych predpisov na základe pokynov starostu MČ
 •   podávate stanoviská, vyjadrenia k jednotlivým návrhom zmlúv, žiadostiam, sťažnostiam a vediete ich evidenciu
 •  zastupujete MČ Košice-Šaca vo všetkých súdnych sporoch, ktoré vzniknú z plnenia agendy správy bytov a nebytových priestorov 
 •  zúčastňujete sa exekúcií a navrhujete postup vymáhania pohľadávok formou exekučného konania v zmysle zákona č.233/1995 Z.z.Exekučný poriadok
 •  pri výkone svojich činností postupuje v zmysle zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní, zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákon č.99/1963 Zb. občiansky  súdny poriadok , zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, atď.
 •  poskytujete súčinnosť miestnej kontrolórke pri výkone kontrol v zmysle zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zúčastňujete sa školení odsúhlasených starostom MČ Košice-Šaca
 •  poskytuje informácie podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • zabezpečujete povinné zverejňovanie zmlúv v oblasti správy bytov a  nebytových priestorov
 •  plníte ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou miestnej samosprávy
 •  riadite sa pokynmi  prednostu MÚ MČ Košice-Šaca a starostu MČ Košice-Šaca

 

Mgr. ĽUBOMÍRA GREGOVÁ

referent - prevádzkár tel.: 055-72 608 23, 0911907945 lubomira.gregova@saca.sk prízemie  č. dverí  3  
 •  zabezpečujete komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií (plynu, tepla, el.energie a vody) – kontrolujete ich racionálne využívanie, spolupracujete s dodávateľmi týchto médií, vyhotovujete objednávky, vykonávate odpočty a vediete evidenciu domových a bytových vodomerov, meračov plynu, ÚK a EE
 • komplexne zabezpečujete dodávky ostatných vyúčtovateľných služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • koordinujete a organizujete vykonávanie údržbárskych prác v spravovaných bytoch a v nebytových priestoroch (kúrenárske, vodárske, plynárenské, kanalizačné, elektroinštalačné, stolárske, murárske, zámočnícke, izolatérske a klampiarske, sklenárske, maliarske, zámočnícke), zabezpečujete odstránenie vzniknutých havárií, preberáte ukončené práce a dodávky
 • vykonávate technické prehliadky – domov,  bytov, nebytových priestorov
 • spracovávate podklady k rozúčtovaniu služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • vyhotovujete faktúry za dodávku, nákup a meranie spotreby energie
 • kontrolujete a odsúhlasujete došlé faktúry čo do množstva a kvality vykonaných prác za svoj úsek a vediete ich evidenciu
 • vediete evidenciu žiadostí o výmenu konštrukčných prvkov a zabezpečujete ich výmenu
 • vyhotovujete dohody o zvýšení maximálnej ceny nájmu za úhrady spojené s výmenou konštrukčných prvkov
 • vybavujete pridelenú poštovú agendu
 • protokolárne preberáte byty a nebytové priestory od užívateľov a odovzdávate ich novým užívateľom, spolupracujete s ostatnými referátmi a oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Košice – Šaca
 • asistujete pri vykonávaní exekúcií bytov exekútorom
 • spolupracujete s referátom investičnej činnosti a stavebného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Košice – Šaca pri riešení žiadostí o stavebné úpravy
 • vybavujete žiadosti, sťažnosti, reklamácie užívateľov bytov a nebytových priestorov
 • vykonávate prieskum trhu a vyhotovujete objednávky na práce, súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov
 • vykonávate zverejňovanie písomností referátu správy bytov a nebytových priestorov na internetovej stránke MČ
 • ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MÚ MĆa starostu MČ
 

VLADIMÍR VARGA

prevádzkový zamestnanec a údržbár tel.: 055/7260823 prízemie č. dverí 3  
 • údržba zariadení v budove MÚ MČ Košice-Šaca, nehnuteľností v majetku a správe MČ Košice-Šaca
 • montovanie a demontovanie svietidiel, kuchynských zariadení, vypínačov, elektrických zásuviek, vypálených žiaroviek a žiariviek, vodovodných batérií, kľučiek, dverí, zámkov, kontrola únikov vody


Územné plánovanie a stavebný poriadok 

16.12.2011

IRENA IŽOLOVÁ

referent - územné plánovanie a stavebný poriadok
tel.: 055/7260821
irena.izolova@saca.sk prízemie  č. dverí  7 Pracovná náplň  zamestnanca  
 • spracováva návrh plánu investičných akcií v rámci stavebnej činnosti MČ Košice-Šaca
 • pripravuje podklady pre spracovanie koncepcie regionálneho rozvoja
 • spolupracuje s Mestom Košice vo veciach územného plánovania a príprave územnoplánovacích podkladov
 • zabezpečuje obstarávanie a prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie MČ Košice-Šaca
 • zabezpečuje investičnú činnosť miestneho významu
 • zabezpečuje správu na úseku stavebného poriadku na úrovni mestskej časti
 • zodpovedá za dodržiavnie zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a predpisov a  Výmeru MF SR č. R-1/1996 v investičnej výstavbe MČ, zodpovedá za fakturované výkony  a ceny
 • spracováva záväzné stanoviská k investičnej činnosti na území MČ, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a pripravuje  stanoviská  k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov MČ
 • spracováva záväzné stanoviská k ohláseniu stavebných úprav a drobných stavieb v zmysle §98-104 stavebného zákona
 • chráni záujmy a zastupuje MČ ako účastníka územného, stavebného a kolaudačného konania
 • spracováva záväzné stanoviská k prenájmu nebytových priestorov a k odpredaju nehnuteľného majetku mesta Košice na území MČ
 • zabezpečuje podklady pre činnosť komisie výstavby a ŽP  vo funkcii tajomníka komisie
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre MČ z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení MČ
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám
 • zabezpečuje agendu na úseku správy nehnuteľností – operát k.ú. Šaca a k.ú. Železiarne
 • vedie evidenciu stavieb, prideľuje, ruší súpisné a orientačné čísla stavieb a pripravuje príslušné potvrdenia k nim, zabezpečuje kontrolu označovania stavieb v teréne
 • vedie zoznam ulíc mestskej časti, k novým návrhom alebo zmenám názvov ulíc zabezpečuje podklady pre odbornú názvoslovnú komisiu mesta Košice
 • podáva informácie občanom v súlade a v rozsahu platnej právnej úpravy
 • zostavuje štatistické údaje podľa požiadaviek starostu, prednostu a Miestneho zastupiteľstva


Prednosta miestneho úradu 

16.12.2011

Ing. PETER ŠVEDA

tel.:    055/7260817
mob.: 0918 100 290
prednosta@saca.sk
saca@saca.sk
  1. posch. č.dverí: 17   Pracovná charakteristika:  koordinovanie, kontrola a vykonávanie verejnej správy na miestnom úrade MČ Košice-Šaca   Pracovná náplň:
 • priamo odborne riadi v rámci svojej zodpovednosti a právomoci všetky oddelenia a ich vedúcich, ktoré sú v platnej organizačnej štruktúre MÚ MĆ Košice-Šaca vrátane zamestnancov referátov investičnej činnosti a stavebného poriadku MÚ a správy bytov a nebytových priestorov MÚ
 • vyhotovuje odborné podklady pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca
 • zúčastňuje sa ako prizvaný na zasadnutiach MZ MČ Košice-Šaca v zmysle platného rokovacieho poriadku  MZ MČ a podpisujete spolu so starostom zápisnice so zasadnutia MZ
 • koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku
 • vykonáva spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
 • poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • dodržiava platné právne predpisy v SR a všeobecné záväzné nariadenia
 • spolupracuje s Redakčnou radou MÚ MČ pri vydávaní Šačanských novinečiek
 • sleduje a využíva grantové schémy a iné možnosti pre získanie dodatočných zdrojov pre udržanie, rozvoj  a potrebné služby v MČ Košice-Šaca
 • riadi sa pokynmi starostu MČ Košice-Šaca a plní úlohy v zmysle Organizačného poriadku MČ Košice-Šaca
   


Stavebný technik mestskej časti 

14.12.2011

PETER KRÁSNOHORSKÝ

referent - investičná činnosť
tel.: 055/7260821, 0903807580
peter.krasnohorsky@saca.sk prízemie č. dverí  7   Pracovná náplň:  
 • zodpovedá za dodržiavanie zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a Výmeru MF SR č. R-1/1996 v investičnej výstavbe MČ. Osobne zodpovedá za fakturované výkony a ceny.
 • vykonáva činnosť stavebného dozoru v zmysle zákona NR SR č. 136/1995 Z.z. v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti odpadov a ochrany proti požiarom v rámci právomocí MČ
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť Košice-Šaca z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení mestskej časti
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu MČ Košice-Šaca na úseku prístupu k informáciám
 • zabezpečuje tvorbu protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni MČ v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť zo zákona o odpadoch
 • organizuje práce na úseku údržby komunikácií, verejnej zelene, verejného osvetlenia na území MČ a odpadových vôd
 • zabezpečuje agendu požiarnej ochrany objektov MČ a BOZP
 • vedie spotrebu a mesačné zúčtovanie PHM u všetkých motorových vozidiel v majetku MČ Košice-Šaca
 • vykonáva činnosť v oblasti verejného obstarávania (príprava podkladov, organizácie a výberu uchádzačov)
   

IVETA HOVANCOVÁ

organizačno-administratívny zamestnanec tel.: 055/7260826, 0903 638 136 iveta.hovancova@saca.sk prízemie č. dverí 2   Pracovná náplň:  
 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatnými subjektmi spolupracujúcimi s MČ Košice-Šaca
 • koordinácia možnosti zamestnávania v súlade so zákonom o službách zamestnanosti
 • plnenie povinností z Dohôd uzavretých s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a s inými subjektmi
 • vypracováva zámery a predkladá žiadosti
 • organizuje, koordinuje a kontroluje zamestnancov pre výkon pracovných činností
 • objednáva, preberá a spracováva dokumenty súvisiace s nákupom pracovného náradia potrebného na realizáciu prác
 • predkladá žiadosti o úhradu nákladov spojených s vykonávaním jednotlivých činností
   

Ing. MILAN MURCKO

projektový manažér tel.: 055/7260817, 0911 867 898 milan.murcko@saca.sk poschodie č. dverí 16   Pracovná náplň:  
 • vypracúva stratégiu rozvoja mestskej časti Košice-Šaca vychádzajúc z Programu rozvoja mesta Košice,  Košického samosprávneho kraja, Úradu vlády SR v náväznosti na programovacie obdobie EÚ a  iných dostupných dokumentov,
 • aktívne vyhľadáva výzvy, ktoré je možné využiť pri rozvoji MČ Košice-Šaca,
 • zabezpečuje ich vykonávanie,
 • koordinuje úlohy a vypracúva jednotný program sociálneho, ekonomického a hospodárskeho rozvoja MČ Košice-Šaca a jednotlivé ciele zapracúva ich do Akčných plánov rozvoja MČ Košice-Šaca, ktoré následne predkladá do komisii pri MZ a na MZ, 
 • zabezpečuje prípravu stanovísk a vyjadruje sa k projektom podporujúcim rozvoj MČ Košice-Šaca z hľadiska na ich efektívne využitie v dlhodobom období,
 • zabezpečuje propagačné aktivity MČ Košice-Šaca súvisiace s jej rozvojom - marketing, atď,
 • vypracúva a spolupracuje na programoch a projektoch sociálneho a ekonomického rozvoja mestskej časti – terénna sociálna práca, práca komunitného centra, podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných cez ÚPSVaR a iné.,
 • sleduje výzvy na predkladanie projektov do štrukturálnych fondov a v spolupráci s úradmi a inštitúciami pripravuje potrebné podklady na vypracovanie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ,
 • v prípade úspešnosti projektov je oprávnený zvážiť a navrhnúť založenie sociálnych podnikov, občianskych združení resp. iných foriem, ktoré napomôžu rozvíjať vyššie cit.oblasti rozvoja Mestskej časti Košice-Šaca. pričom tieto výstupy predkladá na schválenie do Miestneho zastupiteľstva a príslušných komisii pri MZ,
 • riadi sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice - Šaca.


Katalóg ulíc 

07.12.2011

Časti obce

Šaca, Ľudvíkov Dvor ,Počkaj ,Vstupný areál U. S. Steel  

Ulice

Bočiarska, Borovicová, Budovateľská, Buzinská, Cesta do Hanisky, Dúbravská, Jabloňová, Jarková, Kamenná, Kaštieľna, Ku mlynu, Kvetná, Ľudvíkov Dvor, Lúčna, Maloidanská, Mierová, Mládežnícka, Na záhumní, Námestie oceliarov, Nemessányiho, Pod stavencom, Ranná, Smreková, Šemšianska, Učňovská, Železiarenská, Vstupný areál U. S. Steel (má samostatnú poštu PSČ 044 54)

Evidencia psov 

06.12.2011
Podľa zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov:

Čítaj viac ...

Rybárske lístky 

06.12.2011
Mestská časť Košice – Šaca podľa §10  zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov vydáva rybárske lístky v kancelárii číslo dverí  18, na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony (po predložení OP, v prípade dieťaťa  do 15 r. – OP jeho zákonného zástupcu).

Čítaj viac ...

Evidencia samostatne hospodariacich roľníkov 

06.12.2011
Informácia ŠÚ SR – Krajská správa v Košiciach , č.j. 1805-0061/03 zo dňa 17.1.2003 o prideľovaní IČO pre samostatne hospodáriaceho roľníka:

Čítaj viac ...

Strana 7 z 8, zobrazených 10 z 78

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20. október, piatok
Vendelín

Aktuálne udalosti

Plagat

Trenujeme
*