Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad

Rybárske lístky 

06.12.2011
Mestská časť Košice – Šaca podľa §10  zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov vydáva rybárske lístky v kancelárii číslo dverí  18, na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony (po predložení OP, v prípade dieťaťa  do 15 r. – OP jeho zákonného zástupcu).

Čítaj viac ...

Evidencia samostatne hospodariacich roľníkov 

06.12.2011
Informácia ŠÚ SR – Krajská správa v Košiciach , č.j. 1805-0061/03 zo dňa 17.1.2003 o prideľovaní IČO pre samostatne hospodáriaceho roľníka:

Čítaj viac ...

 

01.12.2011
ZLATICA FABOVÁ Matrikárka Rodná matrika a evidencia obyvateľstva t.č.: 055/7260827,  č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk   Evidencia obyvateľstva Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006. Evidencia obyvateľstva vykonáva a vedie:
 • evidenciu trvalého a prechodného pobytu občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mestskej časti
 • priebežnú aktualizáciu všetkých zmien týkajúcich sa občanov mestskej časti /zmeny trvalých a prechodných pobytov, zrušenie trvalého a prechodného pobytu, zmeny stavu, priezviska, prihlásenie do evidencie novonarodených detí, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR/ informácie o mieste pobytu občanov
 • vydávanie dokladov na vybavenie občianskeho  preukazu a jeho zmenu
 • vydávania potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov
 • pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.
Hlásenie trvalého pobytu občana Občan hlási v rozsahu ustanovenom zákonom č.253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu mestskej časti . Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste. Občan je povinný predložiť:
 • platný občiansky preukaz /v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom PZ/
 • ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom v prípade hlásenia trvalého pobytu do budovy, ktorej nie je vlastníkom /vlastník alebo spoluvlastníci môžu súhlas k prihláseniu trvalého pobytu podpísať občanovi aj pred pracovníkom ohlasovne/, súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu alebo ak ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
Hlásenie prechodného pobytu občana Prechodný pobyt občan hlási v prípade, že sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní. Prepokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu. V prípade hlásenie prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR. Tlačivá potrebné k hláseniu pobytu sa nevypisujú. Prihlasovanie sa vykonáva prostredníctvom APV "Hlásenie a evidencia pobytu občanov" v rámci informačného systému registra MV SR. Zrušenie trvalého pobytu občanovi Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí sú prihlásení v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi /manželke/ a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva. Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a súdne rozhodnutie.

Sobášna matrika 

28.11.2011
  Mgr. ĽUDMILA SEMANIKOVÁ Matrikárka Sobášna matrika, osvedčovanie listín a podpisov t.č.:  055/7260828 č. dverí: 9/A ludmila.semanikova@saca.sk matrikasobasna@saca.sk   SOBÁŠNA  MATRIKA                  
 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonania obradov uzavretia manželstva občianskou formou
 • vedie matričné knihy a vydáva výpisy z nich, občanov, ktorý sa sobášili v Matričnom obvode Košice-Šaca civilne aj cirkevne - sobášne listy od roku 1895 – 1925,  od 1956 až po súčasnosť, Košice-Poľov do roku 2008

  Čítaj viac ...

 

27.11.2011Nové služby v Mestskej časti Košice - Šaca 

25.11.2011
Oznamujeme občanom Mestskej časti Košice - Šaca, že v priestoroch budovy Zdravotného strediska na ul. Námestie oceliarov č. 23 v Košiciach - Šaci pripravujú nové podnikateľské subjekty otvorenie prevádzky Očnej optiky a Veterinárnej ambulancie.

Sociálna pomoc občanom 

31.10.2011
  SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA   Sociálnoprávnu ochranu deti a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácii v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu deti a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov upravuje zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane deti a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítaj viac ...

Nariadenie 

28.10.2011
NARIADENIE č. 5/2011 Starosta MČ Košice - Šaca na základe Rozhodnutia REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, 04011 Košice zo dňa 21.09.2011 nariaďuje následné vykonanie deratizácie na území MČ Košice - Šaca   všetkým vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľností v termíne od 15.10.2011 do 31.10.2011. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní na požiadanie pracovníkov MČ Košice - Šaca preukázať, že deratizáciu v stanovenenj lehote zabezpečili. Porušenie nariadenia je sankcionované v zmysle ustanovení Zákona č. 355/2007 Z.z.

Osvedčovanie podpisov a listín 

27.10.2011
Osvedčovanie podpisov na listinách Osvedčovanie listín Osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov   Vykonávajú pracovníčky matričného úradu.       Osvedčovanie podpisov na listinách                          K vybaveniu potrebujete:
 •   platný občiansky preukaz
 •   listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis
Poplatok:    1,50 € za každý podpis                                                                                        Lehota na vybavenie: na počkanie Upozornenie:
 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestskej časti Košice-Šaca sa vykonáva po dohode so   zodpovedným pracovníkom
Zákonná úprava: § 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov Prílohy: Čestné vyhlásenie Splnomocnenie         Osvedčovanie listín                                    K vybaveniu potrebujete:
 •    platný občiansky preukaz
 •    listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny
Poplatok: 1,50 € za jednu stranu originálu slovenského textu                   3,00 € za jednu stranu originálu českého textu Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, položka 2, písm. b) Lehota na vybavenie:  na počkanie Upozornenie:
 • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí
 • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy
 • listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • listiny s reliéfnou pečaťou
Zákonná úprava: § 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov   Osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov                                  K vybaveniu potrebujete:
 • platný občiansky preukaz
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčení podpisu
 • k žiadosti o odpis z registra trestov musí oprávnená osoba, uchádzač a zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, priložiť potvrdenie, že je zamestnancom, resp. uchádzačom o zamestnanie v SBS alebo TS
 • žiadosť (vydáva matrika)
Poplatok: 1,50 €  + kolok v hodnote 3,00 € Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. c) Lehota na vybavenie: osvedčenie podpisu na žiadosti na počkanie + lehota GP SR Zákonná úprava: § 10 ods. 3 a § 13 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Strana 7 z 8, zobrazených 10 z 71

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
17. august, štvrtok
Milica

Aktuálne udalosti

Plagat

Trenujeme
*