Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad

Prednosta miestneho úradu 

16.12.2011

Ing. PETER ŠVEDA

tel.:    055/7260817
mob.: 0918 100 290
prednosta@saca.sk
saca@saca.sk
  1. posch. č.dverí: 17   Pracovná charakteristika:  koordinovanie, kontrola a vykonávanie verejnej správy na miestnom úrade MČ Košice-Šaca   Pracovná náplň:
 • priamo odborne riadi v rámci svojej zodpovednosti a právomoci všetky oddelenia a ich vedúcich, ktoré sú v platnej organizačnej štruktúre MÚ MĆ Košice-Šaca vrátane zamestnancov referátov investičnej činnosti a stavebného poriadku MÚ a správy bytov a nebytových priestorov MÚ
 • vyhotovuje odborné podklady pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca
 • zúčastňuje sa ako prizvaný na zasadnutiach MZ MČ Košice-Šaca v zmysle platného rokovacieho poriadku  MZ MČ a podpisujete spolu so starostom zápisnice so zasadnutia MZ
 • koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku
 • vykonáva spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti
 • poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií v súlade so zákonom č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • dodržiava platné právne predpisy v SR a všeobecné záväzné nariadenia
 • spolupracuje s Redakčnou radou MÚ MČ pri vydávaní Šačanských novinečiek
 • sleduje a využíva grantové schémy a iné možnosti pre získanie dodatočných zdrojov pre udržanie, rozvoj  a potrebné služby v MČ Košice-Šaca
 • riadi sa pokynmi starostu MČ Košice-Šaca a plní úlohy v zmysle Organizačného poriadku MČ Košice-Šaca
   


Stavebný technik mestskej časti 

14.12.2011

PETER KRÁSNOHORSKÝ

referent - investičná činnosť
tel.: 055/7260821, 0903807580
peter.krasnohorsky@saca.sk prízemie č. dverí  7   Pracovná náplň:  
 • zodpovedá za dodržiavanie zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a Výmeru MF SR č. R-1/1996 v investičnej výstavbe MČ. Osobne zodpovedá za fakturované výkony a ceny.
 • vykonáva činnosť stavebného dozoru v zmysle zákona NR SR č. 136/1995 Z.z. v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti odpadov a ochrany proti požiarom v rámci právomocí MČ
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť Košice-Šaca z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení mestskej časti
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu MČ Košice-Šaca na úseku prístupu k informáciám
 • zabezpečuje tvorbu protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni MČ v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť zo zákona o odpadoch
 • organizuje práce na úseku údržby komunikácií, verejnej zelene, verejného osvetlenia na území MČ a odpadových vôd
 • zabezpečuje agendu požiarnej ochrany objektov MČ a BOZP
 • vedie spotrebu a mesačné zúčtovanie PHM u všetkých motorových vozidiel v majetku MČ Košice-Šaca
 • vykonáva činnosť v oblasti verejného obstarávania (príprava podkladov, organizácie a výberu uchádzačov)
   

IVETA HOVANCOVÁ

organizačno-administratívny zamestnanec tel.: 055/7260826, 0903 638 136 iveta.hovancova@saca.sk prízemie č. dverí 2   Pracovná náplň:  
 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatnými subjektmi spolupracujúcimi s MČ Košice-Šaca
 • koordinácia možnosti zamestnávania v súlade so zákonom o službách zamestnanosti
 • plnenie povinností z Dohôd uzavretých s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a s inými subjektmi
 • vypracováva zámery a predkladá žiadosti
 • organizuje, koordinuje a kontroluje zamestnancov pre výkon pracovných činností
 • objednáva, preberá a spracováva dokumenty súvisiace s nákupom pracovného náradia potrebného na realizáciu prác
 • predkladá žiadosti o úhradu nákladov spojených s vykonávaním jednotlivých činností
   

Ing. MILAN MURCKO

projektový manažér tel.: 055/7260817, 0911 867 898 milan.murcko@saca.sk poschodie č. dverí 16   Pracovná náplň:  
 • vypracúva stratégiu rozvoja mestskej časti Košice-Šaca vychádzajúc z Programu rozvoja mesta Košice,  Košického samosprávneho kraja, Úradu vlády SR v náväznosti na programovacie obdobie EÚ a  iných dostupných dokumentov,
 • aktívne vyhľadáva výzvy, ktoré je možné využiť pri rozvoji MČ Košice-Šaca,
 • zabezpečuje ich vykonávanie,
 • koordinuje úlohy a vypracúva jednotný program sociálneho, ekonomického a hospodárskeho rozvoja MČ Košice-Šaca a jednotlivé ciele zapracúva ich do Akčných plánov rozvoja MČ Košice-Šaca, ktoré následne predkladá do komisii pri MZ a na MZ, 
 • zabezpečuje prípravu stanovísk a vyjadruje sa k projektom podporujúcim rozvoj MČ Košice-Šaca z hľadiska na ich efektívne využitie v dlhodobom období,
 • zabezpečuje propagačné aktivity MČ Košice-Šaca súvisiace s jej rozvojom - marketing, atď,
 • vypracúva a spolupracuje na programoch a projektoch sociálneho a ekonomického rozvoja mestskej časti – terénna sociálna práca, práca komunitného centra, podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných cez ÚPSVaR a iné.,
 • sleduje výzvy na predkladanie projektov do štrukturálnych fondov a v spolupráci s úradmi a inštitúciami pripravuje potrebné podklady na vypracovanie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ,
 • v prípade úspešnosti projektov je oprávnený zvážiť a navrhnúť založenie sociálnych podnikov, občianskych združení resp. iných foriem, ktoré napomôžu rozvíjať vyššie cit.oblasti rozvoja Mestskej časti Košice-Šaca. pričom tieto výstupy predkladá na schválenie do Miestneho zastupiteľstva a príslušných komisii pri MZ,
 • riadi sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice - Šaca.


Katalóg ulíc 

07.12.2011

Časti obce

Šaca, Ľudvíkov Dvor ,Počkaj ,Vstupný areál U. S. Steel  

Ulice

Bočiarska, Borovicová, Budovateľská, Buzinská, Cesta do Hanisky, Dúbravská, Jabloňová, Jarková, Kamenná, Kaštieľna, Ku mlynu, Kvetná, Ľudvíkov Dvor, Lúčna, Maloidanská, Mierová, Mládežnícka, Na záhumní, Námestie oceliarov, Nemessányiho, Pod stavencom, Ranná, Smreková, Šemšianska, Učňovská, Železiarenská, Vstupný areál U. S. Steel (má samostatnú poštu PSČ 044 54)

Evidencia psov 

06.12.2011
Podľa zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov:

Čítaj viac ...

Rybárske lístky 

06.12.2011
Mestská časť Košice – Šaca podľa §10  zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov vydáva rybárske lístky v kancelárii číslo dverí  18, na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony (po predložení OP, v prípade dieťaťa  do 15 r. – OP jeho zákonného zástupcu).

Čítaj viac ...

Evidencia samostatne hospodariacich roľníkov 

06.12.2011
Informácia ŠÚ SR – Krajská správa v Košiciach , č.j. 1805-0061/03 zo dňa 17.1.2003 o prideľovaní IČO pre samostatne hospodáriaceho roľníka:

Čítaj viac ...

 

01.12.2011
ZLATICA FABOVÁ Matrikárka Rodná matrika a evidencia obyvateľstva t.č.: 055/7260827,  č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk   Evidencia obyvateľstva Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006. Evidencia obyvateľstva vykonáva a vedie:
 • evidenciu trvalého a prechodného pobytu občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mestskej časti
 • priebežnú aktualizáciu všetkých zmien týkajúcich sa občanov mestskej časti /zmeny trvalých a prechodných pobytov, zrušenie trvalého a prechodného pobytu, zmeny stavu, priezviska, prihlásenie do evidencie novonarodených detí, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR/ informácie o mieste pobytu občanov
 • vydávanie dokladov na vybavenie občianskeho  preukazu a jeho zmenu
 • vydávania potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov
 • pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.
Hlásenie trvalého pobytu občana Občan hlási v rozsahu ustanovenom zákonom č.253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu mestskej časti . Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste. Občan je povinný predložiť:
 • platný občiansky preukaz /v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom PZ/
 • ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom v prípade hlásenia trvalého pobytu do budovy, ktorej nie je vlastníkom /vlastník alebo spoluvlastníci môžu súhlas k prihláseniu trvalého pobytu podpísať občanovi aj pred pracovníkom ohlasovne/, súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu alebo ak ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
Hlásenie prechodného pobytu občana Prechodný pobyt občan hlási v prípade, že sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní. Prepokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu. V prípade hlásenie prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR. Tlačivá potrebné k hláseniu pobytu sa nevypisujú. Prihlasovanie sa vykonáva prostredníctvom APV "Hlásenie a evidencia pobytu občanov" v rámci informačného systému registra MV SR. Zrušenie trvalého pobytu občanovi Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí sú prihlásení v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi /manželke/ a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva. Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a súdne rozhodnutie.

Sobášna matrika 

28.11.2011
  Mgr. ĽUDMILA SEMANIKOVÁ Matrikárka Sobášna matrika, osvedčovanie listín a podpisov t.č.:  055/7260828 č. dverí: 9/A ludmila.semanikova@saca.sk matrikasobasna@saca.sk   SOBÁŠNA  MATRIKA                  
 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonania obradov uzavretia manželstva občianskou formou
 • vedie matričné knihy a vydáva výpisy z nich, občanov, ktorý sa sobášili v Matričnom obvode Košice-Šaca civilne aj cirkevne - sobášne listy od roku 1895 – 1925,  od 1956 až po súčasnosť, Košice-Poľov do roku 2008

  Čítaj viac ...

 

27.11.2011Strana 8 z 9, zobrazených 10 z 85

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11. december, pondelok
Hilda

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*