Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad

Asistentka starostu 

19.01.2012
ANNA HOLOVÁČOVÁ tel.:    055/7260811 podatelna@saca.sk saca@saca.sk 1. posch. č. dverí: 16   Pracovná charakteristika: samostatné zabezpečovanie agendy na sekretariáte starostu MÚ MČ Košice-Šaca   Pracovná náplň: •    zabezpečuje práce na sekretariáte starostu mestskej časti Košice-Šaca •    zabezpečuje nákup a evidenciu kancelárskych a čistiacich potrieb pre MÚ MČ •    zabezpečuje výkon spisovej manipulácie v orgánoch samosprávy MČ v zmysle kancelárskeho poriadku MČ v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o  archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Čítaj viac ...

Dokumenty do roku 2012 

17.01.2012
Tu sa nachádzajú staré zverejňované dokumenty.

MATRIČNÝ ÚRAD A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

13.01.2012
Matričnú agendu vedú a zabezpečujú pracovníčky na základe štátnej skúšky o odbornej spôsobilosti na vedenie matrík v zmysle zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s aplikáciou zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ďalších zákonov a medzinárodných zmlúv a evidenciu pobytu občanov v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Čítaj viac ...

Rodná matrika 

12.01.2012
ZLATICA FABOVÁ Matrikárka Rodná matrika a evidencia obyvateľstva t.č.: 055/7260827,  č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk
  RODNÁ  MATRIKA Zápis narodenia dieťaťa do matriky Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Dieťa narodené v platnom manželstve /vybavuje osobne manžel matky/ a predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
Dieťa narodené slobodnej matke:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením - na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží: platný občiansky preukaz a rodný list
Dieťa narodené rozvedenej matke:
 • platný občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode /ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode, bližšie informácie podá matričný úrad/
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením - na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží: platný občiansky preukaz a rodný list
Dieťa narodené vdove:
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením - na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží: platný občiansky preukaz a rodný list 
Vyhotovenie úradného výpisu z matriky Matričný úrad vyhotovuje na písomnú aj ústnu /osobne/ žiadosť úradný výpis rodného listu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom rodiny jej rodiny /manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci/. Poplatok za vydanie úradného výpisu /rodný list/ je 5,00 €
v hotovosti. Úradný výpis, ktorý je vydaný ako prvý /novonarodené dieťa/ sa nespoplatňuje. Lehota na vybavenie: na počkanie Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť zápis druhého alebo tretieho mena jeho zákonný zástupca. Na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca. Na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz. K vybaveniu je potrebné predložiť:
 • platný občiansky preukaz žiadateľa /prípadne rodičov neplnoletej osoby/
 • rodný list
 • žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena
 • písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
 • žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena
 • písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho meno - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
 • žiadosť o zmenu poradia mien
 • písomný súhlas so zmenou poradia mien - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
Zákonná úprava: § 2a zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov  § 2b zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov § 2c zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Poplatok: Za nový matričný doklad 5,00 € v hotovosti Lehota na vybavenie: na počkanie Prílohy: Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena /maloleté dieťa staršie ako 15 rokov/ Žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena v knihe narodení Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa Súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena /maloleté dieťa staršie ako 15 rokov/ Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení /dieťa staršie ako 15 rokov  a mladšie ako 18 rokov/ Úprava cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak. Takáto zmena sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby o ktorej meno ide, alebo jej zákonného zástupcu. Na zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. K vybaveniu je potrebné predložiť:
 • platný občiansky preukaz
 • platné občianske preukazy rodičov maloletej osoby
 • rodný list
 • žiadosť o úpravu mena
 • písomný súhlas s úpravou mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
Zákonná úprava: § 7 ods.1 písm. a) zákona č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Poplatok: Za nový matričný doklad 5,00 € v hotovosti Lehota na vybavenie: na počkanie Prílohy: Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 7 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 7 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov pre maloleté dieťa Súhlas o zmenou mena /dieťa staršie ako 15 rokov/

Organizačná schéma 

27.12.2011
 

Úmrtná matrika 

23.12.2011
 

OĽGA ŠIRKOVÁ

Matrikárka Úmrtná matrika, osvedčovanie listín a podpisov t.č.: 055/7260820,  č. dverí:  9/C
olga.sirkova@saca.sk
matrikaumrtna@saca.sk   ÚMRTNÁ  MATRIKA Vybavenie dokladov po úmrtí: Tlačivo List o prehliadke mŕtveho vystaví a potvrdí obhliadajúci lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde úmrtie nastalo, ktoré osoba, ktorá vybavuje pohreb, prinesie v 3-4 vyhotoveniach spolu s Občianskym preukazom nebohého. Vybavovateľ pohrebu si prinesie so sebou aj svoj Občiansky preukaz, na základe ktorého mu vystavíme všetky potrebné doklady na vybavenie pohrebu, ako i vykonáme potrebné administratívne úkony týkajúce sa nebohého.       V prípade, ak ide o štátneho občana cudzieho štátu, spolu s dokladmi od lekára  je potrebné priniesť i pas, prípadne povolenie k pobytu pre cudzinca, ak ide o dieťa  do 15 rokov, rodný list a OP zákonného zástupcu.      Ak vybavujeme úmrtný list a príslušné doklady pre osobu bez dokladu totožnosti, treba vybaviť doklad o strate OP.               Po vystavení dokladov odovzdáme osobe, ktorá vybavuje pohreb, originál úmrtného listu bez poplatku, doklad pre Úrad práce a sociálnych vecí na uplatnenie príspevku na pohreb a doklad potrebný na pochovanie. V prípade, že pozostalí si požiadajú o vystavenie ďalších Úmrtných listov, každý jeden z nich je spoplatnený správnym poplatkom 5,00 eur.   Vystavenie Úmrtného listu so starším dátumom úmrtia Úmrtný list vystavíme iba príbuznej osobe nebohého / manžel, manželka, syn, dcéra, rodič, brat, sestra...  Pri žiadosti o vystavenie staršieho úmrtného listu je potrebné na matričnom úrade uviesť presné meno, dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia. Správny poplatok je 5,00 eur.   Vystavenie Úmrtného listu a všetkých potrebných dokladov na vybavenie pohrebu je možné vybaviť výhradne na Matričnom úrade, na území ktorého nastalo úmrtie.

Odelenie finančné a evidencie majetku  

22.12.2011
       Činnosť oddelenia je zameraná na nasledovné oblasti: - rozpočet - dotácie z rozpočtu mestskej časti - účtovníctvo - evidencia a úhrada došlých a vyšlých faktúr - mzdová agenda - majetok mestskej časti - civilná ochrana a krízový manažment   Uvedené agendy zabezpečujú samostatní odborní referenti a vedúci oddelenia.    

Ing. ZUZANA PAPCÚNOVÁ

zastupujúca vedúca OFaEM tel.: 055/72 608 13 e-mail: zuzana.papcunova@saca.sk 1. posch. č. dverí  14  
 • zabezpečujete zostavenie návrhu programového rozpočtu MČ vrátane jeho programovej štruktúry, zostavujete  viacročný programový rozpočet,
 •  priebežne a systematicky kontrolujete výstupy z účtovníctva v oblasti príjmov a výdavkov rozpočtu,
 • zabezpečujete spracovanie a predkladanie rozpočtových opatrení počas rozpočtového roka,
 • vypracovávate štvrťročné prehľady, monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu MČ,
 • spracúvate záverečný účet MČ s návrhom na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia MČ,
 • zabezpečuje proces výkonu overovania účtovnej závierky audítorom,
 • spracovávate Konsolidovanú výročnú správu MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete úlohy vyplývajúce zo zákona č.211/2000Z.z. a vnútorných predpisov a nariadení MČ, pripravujete podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám,
 • poskytujete metodickú pomoc pri zostavovaní rozpočtu a čerpaní rozpočtových položiek,
 • spolupracujete s jednotlivými referátmi Magistrátu mesta Košice,
 • koordinujete a kontrolujete činnosť samostatných odborných referátov na oddelení finančnom a evidencie majetku MÚ MČ Košice - Šaca – v rámci schváleného organizačného poriadku a Organizačnej schémy Mestskej časti Košice - Šaca a vydávate pokyny na plnenie pridelených úloh samostatným odborným referentom,
 • pri zabezpečovaní úloh a riadení oddelenia finančného a správy majetku postupujete v zmysle platných právnych predpisov SR najmä zákona.č.523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č.583/2004Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a i,.
 • pripravujete podklady a materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva
 • zabezpečujete aktualizáciu obehu účtovných dokladov,
 • zabezpečujete hospodárenie s finančnými fondmi, spolupracujete s peňažnými ústavmi pri otváraní účtov, uzatváraní zmlúv o terminovaných vkladoch,
 • zabezpečujete správu všetkých účtov v peňažných ústavoch, zabezpečujete platobný styk s peňažnými ústavmi,
 • zabezpečujete vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov MČ Košice – Šaca,
 • podieľate sa na vypracovaní súhrnnej správy o vykonaní inventarizácie MČ,
 • štvrťročne spracovávate a predkladáte výkaz škôl – Materská škola, školská jedáleň pri MŠ,
 • riadite sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice - Šaca.
   

Ing. JARMILA TUROKOVÁ

referent pre účtovníctvo tel.: 055/72 608 14 e-mail: jarmila.turokova@saca.sk 1. posch. č. dverí  13  
 • zabezpečujete komplexné vedenie účtovníctva MČ v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zodpovedáte za jednotné a správne uplatňovanie právnych noriem v ekonomickej a účtovníckej oblasti,
 • zabezpečujete komplexné zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov podľa príslušných dokladov s dodržiavaním platnej rozpočtovej klasifikácie,
 • zabezpečujete a zodpovedáte za tvorbu a aktualizáciu účtovného rozvrhu,
 • zabezpečujete aktualizáciu obehu účtovných dokladov,
 • zabezpečujete správu všetkých účtov v peňažných ústavoch, zabezpečujete platobný styk s peňažnými ústavmi,
 • realizujete úhradu všetkých záväzkov MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete splátky úverov a úrokov z úverov a poskytujete podklady v zmysle úverových zmlúv,
 • vyhotovujete kvartálne účtovné a finančné výkazy a predkladáte ich prostredníctvom centrálneho informačného rozpočtového systému RIS SAM,
 • vyhotovujete ročnú individuálnu účtovnú závierku MČ,
 •  vyhotovujete konsolidovanú účtovnú závierku MČ podľa § 22a Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za ňou zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a dcérske účtovné jednotky na základe ich individuálnych účtovných závierok,
 • spracovávate daňové priznanie k dani z príjmov za MČ,
 • podieľate sa na vypracovaní súhrnnej správy o vykonaní inventarizácie MČ,
 • spracovávate Konsolidovanú výročnú správu MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete úlohy vyplývajúce zo zákona č.211/2000Z.z. a vnútorných predpisov a nariadení MČ, pripravujete podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám,
 • riadite sa pokynmi vedúcej oddelenia finančnéhoa evidencie majetku, prednostu MÚ a starostu MČ Košice - Šaca.

 

Ing. Bc. MARTIN JAKUBOVSKÝ

referent - fakturant, CO tel.: 055/72 608 14 e-mail: martin.jakubovsky@saca.sk 1. posch.  č. dverí  13  
 • zabezpečujete agendu civilnej ochrany obyvateľstva v súlade zo zákonom č.42/1994Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 •  v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy civilnej ochrany spracovávate a priebežne upresňujete dokumentáciu civilnej ochrany za územie MČ Košice-Šaca v rozsahu podľa §68 Štatútu mesta Košice
 • zodpovedáte za realizáciu a zabezpečovanie úloh hlásnej a informačnej služby civilnej ochrany so zameraním na včasné informovanie a varovanie obyvateľov mestskej časti
 • zabezpečujete agendu krízového štábu MČ       zabezpečujete výber vhodných ochranných stavieb použiteľných na verejné úkryty a údržbu vybraných stavieb
 • zabezpečujete a zodpovedáte za prednostné spojenia pre vyrozumenie orgánov a organizácií na území MČ v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, telekomunikáciami a orgánmi civilnej ochrany mesta      zodpovedáte za zabezpečenie systému vyrozumenia a varovania orgánov a organizácií v pôsobnosti samosprávy a obyvateľov svojho územia ohrozených účinkami mimoriadnej udalosti
 • odovzdávate menný zoznam občanov-mužov v spolupráci s evidenciou obyvateľstva MÚ MČ, ktorí majú trvalý pobyt v MČ Košice-Šaca a v nasledujúcom roku dovŕšia 18 rokov veku Okresnému úradu Košice - príslušnému odboru
 • na základe poverenia starostu MČ sa zúčastňujete odvodu brancov z MČ
 •  navrhujete vytvorenie a zloženie jednotiek civilnej ochrany, zodpovedáte za ich materiálne zabezpečenie a vyškolenie
 •  zodpovedáte za prípravu členov štábu CO, krízového štábu, evakuačnej komisie, členov evakuačných stredísk  a členov ďalších orgánov vytvorených MČ pre plnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva
 • zúčastňujete sa zasadnutí protipovodňovej komisie obvodu a koordinujete plnenie ňou uložených opatrení
 • likvidujete cestovné príkazyzabezpečujete hotovostný styk s peňažnými ústavmi
 • zabezpečujete hotovostný styk s peňažnými ústavmi
 • pripravujete, zabezpečujete priebeh a obsluhu hlasovacieho zariadenia H.E.R. system verzia 1.4./WIN na miestnych zastupiteľstvách Mestskej časti Košice
 • spracovávate záznamy z priebehov miestnych zastupiteľstiev Mestskej časti Košice-Šaca a odovzdávate ich k archivácii k príslušným  zápisniciam asistentke starostu MÚ MČ Košice-Šaca
 • evidujete došlé faktúry, platobné príkazy, splátkové kalendáre
 • spracovávate a evidujete vyšlé faktúry
 • úhradzate faktúry, platobné príkazy, splátkové kalendáre
 • sledujete termíny splatnosti faktúr a platieb v zmysle platných zmlúv
 • sledujete vznik pohľadávok, pripravujete podklady na ich vymáhanie, vykonávate inventarizáciu pohľadávok, podávate pripravené podklady k vymáhaniu pohľadávok na príslušný orgán, ktorý realizuje ich vymáhanie-exekútor
 • evidujete a sledujete žiadostí o dotácie z rozpočtu MČ Košice-Šaca v zmysle platného VZN MČ Košice-Šaca, vypracovávate zmluvy na ich poskytnutie, kontrolujete čerpanie poskytnutých dotácii a kontrolujete ich zúčtovanie
 •   riadite sa pokynmi vedúcej oddelenia, prednostu MÚ MČ a starostu MČ Košice-Šaca
   

Mgr. MARCELA MALÍKOVÁ

referent - správa bytov a nebytových priestorov, pokladník tel.: 055-72 608 23, 0905654412 marcela.malikova@saca.sk prízemie  č. dverí  3  
 • zodpovedáte za úplnosť a správnosť vyhotovených výpočtových listov v Mestskej časti Košice-Šaca
 • mesačne vykonávate predpis za nájomné a služby spojené s užívaním bytov a  nebytových priestorov
 • vediete pokladničnú agendu a zodpovedáte za pokladničnú hotovosť MČ
 • zabezpečujete výplatu miezd v hotovosti
 • za svoj úsek spracovávate a evidujete vyšlé faktúry
 • vyhotovujete mesačné uzávierky predpisov a úhrad za užívanie bytov a nebytových priestorov
 • sledujete vznik pohľadávok z titulu oneskorených úhrad a zabezpečujete ich likvidáciu – navrhujete spôsob likvidácie a prípadnú penalizáciu, zodpovedáte
 • v prípade vymáhania pohľadávok súdnou cestou – vyhotovujete potrebné písomné podklady /evidenčné listy, výpočet poplatkov z omeškania/k vymáhaniu pre referenta pre právnu agendu správy bytov a  nebytových priestorov
 •  evidujete všetky zmeny týkajúce sa bytov a  nebytových priestorov
 •  vyhotovujete rozbory pohľadávok oddelenia správy bytov a  nebytových priestorov
 • zabezpečuje evidenciu voľných bytov a  nebytových priestorov
 • vykonávate vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov pre jednotlivých užívateľov a zodpovedáte za ich správnosť v spolupráci s prevádzkarkou
 • zabezpečujete včasnú fakturáciu služieb a zodpovedáte za evidenciu týchto pohľadávok
 • zabezpečujete finančné operácie cez pokladňu MČ a plne zodpovedáte za dodržiavanie finančnej disciplíny, vediete pokladničnú knihu, vyhotovujete príjmové a výdavkové doklady
 • zabezpečujete potrebnú korešpondenciu a vybavujete pridelenú poštu
 • ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MÚ MĆ a starostu MČ.


Referát správy bytov a nebytových priestorov 

22.12.2011

JUDr. IRENA DUBÍKOVÁ

referent pre právnu agendu bytov a nebytových priestorov tel.: 055-72 608 19, 0903907945 bytove@saca.sk irena.dubikova@saca.sk prízemie  č. dverí  3  
 •  vyhotovujete odborné podklady pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca
 •  vyhotovujete zmluvy o nájme všetkých spravovaných bytov a nebytových priestorov v MČ Košice-Šaca
 •  pripravujete podklady a odborné vyjadrenia pre starostu MČ Košice-Šaca v oblasti správy bytov a nebytových priestorov
 •  pripravujete odborné informatívne články do mesačníka ,,Šačanské novinečky“
 •  pripravujete návrhy nových znení VZN v oblasti správy bytov a  nebytových priestorov
 •  vybavujete žiadosti a dožiadania občanov pridelené na vybavenie starostom MČ týkajúce sa agendy oddelenia správy bytov a nebytových priestorov
 •  zúčastňujete sa porád vedenia MÚ MČ
 •  zúčastňujete sa ako prizvaná na zasadnutiach MZ MČ Košice-Šaca v zmysle platného rokovacieho poriadku  MZ MČ a verejných zhromaždení organizovaných v MČ
 •  vyhotovujete všetky druhy zmlúv v zmysle platných právnych predpisov na základe pokynov starostu MČ
 •   podávate stanoviská, vyjadrenia k jednotlivým návrhom zmlúv, žiadostiam, sťažnostiam a vediete ich evidenciu
 •  zastupujete MČ Košice-Šaca vo všetkých súdnych sporoch, ktoré vzniknú z plnenia agendy správy bytov a nebytových priestorov 
 •  zúčastňujete sa exekúcií a navrhujete postup vymáhania pohľadávok formou exekučného konania v zmysle zákona č.233/1995 Z.z.Exekučný poriadok
 •  pri výkone svojich činností postupuje v zmysle zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní, zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákon č.99/1963 Zb. občiansky  súdny poriadok , zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, atď.
 •  poskytujete súčinnosť miestnej kontrolórke pri výkone kontrol v zmysle zákona č.369/1990Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zúčastňujete sa školení odsúhlasených starostom MČ Košice-Šaca
 •  poskytuje informácie podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • zabezpečujete povinné zverejňovanie zmlúv v oblasti správy bytov a  nebytových priestorov
 •  plníte ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou miestnej samosprávy
 •  riadite sa pokynmi  prednostu MÚ MČ Košice-Šaca a starostu MČ Košice-Šaca

 

Mgr. ĽUBOMÍRA GREGOVÁ

referent - prevádzkár tel.: 055-72 608 23, 0911907945 lubomira.gregova@saca.sk prízemie  č. dverí  3  
 •  zabezpečujete komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií (plynu, tepla, el.energie a vody) – kontrolujete ich racionálne využívanie, spolupracujete s dodávateľmi týchto médií, vyhotovujete objednávky, vykonávate odpočty a vediete evidenciu domových a bytových vodomerov, meračov plynu, ÚK a EE
 • komplexne zabezpečujete dodávky ostatných vyúčtovateľných služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • koordinujete a organizujete vykonávanie údržbárskych prác v spravovaných bytoch a v nebytových priestoroch (kúrenárske, vodárske, plynárenské, kanalizačné, elektroinštalačné, stolárske, murárske, zámočnícke, izolatérske a klampiarske, sklenárske, maliarske, zámočnícke), zabezpečujete odstránenie vzniknutých havárií, preberáte ukončené práce a dodávky
 • vykonávate technické prehliadky – domov,  bytov, nebytových priestorov
 • spracovávate podklady k rozúčtovaniu služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • vyhotovujete faktúry za dodávku, nákup a meranie spotreby energie
 • kontrolujete a odsúhlasujete došlé faktúry čo do množstva a kvality vykonaných prác za svoj úsek a vediete ich evidenciu
 • vediete evidenciu žiadostí o výmenu konštrukčných prvkov a zabezpečujete ich výmenu
 • vyhotovujete dohody o zvýšení maximálnej ceny nájmu za úhrady spojené s výmenou konštrukčných prvkov
 • vybavujete pridelenú poštovú agendu
 • protokolárne preberáte byty a nebytové priestory od užívateľov a odovzdávate ich novým užívateľom, spolupracujete s ostatnými referátmi a oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Košice – Šaca
 • asistujete pri vykonávaní exekúcií bytov exekútorom
 • spolupracujete s referátom investičnej činnosti a stavebného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Košice – Šaca pri riešení žiadostí o stavebné úpravy
 • vybavujete žiadosti, sťažnosti, reklamácie užívateľov bytov a nebytových priestorov
 • vykonávate prieskum trhu a vyhotovujete objednávky na práce, súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov
 • vykonávate zverejňovanie písomností referátu správy bytov a nebytových priestorov na internetovej stránke MČ
 • ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MÚ MĆa starostu MČ
 

VLADIMÍR VARGA

prevádzkový zamestnanec a údržbár tel.: 055/7260823 prízemie č. dverí 3  
 • údržba zariadení v budove MÚ MČ Košice-Šaca, nehnuteľností v majetku a správe MČ Košice-Šaca
 • montovanie a demontovanie svietidiel, kuchynských zariadení, vypínačov, elektrických zásuviek, vypálených žiaroviek a žiariviek, vodovodných batérií, kľučiek, dverí, zámkov, kontrola únikov vody


Strana 8 z 10, zobrazených 10 z 97

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19. február, pondelok
Vlasta

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*