Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad

Domový poriadok 

14.02.2012Matričný úrad 

09.02.2012Asistentka starostu 

19.01.2012
ANNA HOLOVÁČOVÁ tel.:    055/7260811 podatelna@saca.sk saca@saca.sk 1. posch. č. dverí: 16   Pracovná charakteristika: samostatné zabezpečovanie agendy na sekretariáte starostu MÚ MČ Košice-Šaca   Pracovná náplň: •    zabezpečuje práce na sekretariáte starostu mestskej časti Košice-Šaca •    zabezpečuje nákup a evidenciu kancelárskych a čistiacich potrieb pre MÚ MČ •    zabezpečuje výkon spisovej manipulácie v orgánoch samosprávy MČ v zmysle kancelárskeho poriadku MČ v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o  archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Čítaj viac ...

Dokumenty do roku 2012 

17.01.2012
Tu sa nachádzajú staré zverejňované dokumenty.

MATRIČNÝ ÚRAD A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

13.01.2012
Matričnú agendu vedú a zabezpečujú pracovníčky na základe štátnej skúšky o odbornej spôsobilosti na vedenie matrík v zmysle zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s aplikáciou zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ďalších zákonov a medzinárodných zmlúv a evidenciu pobytu občanov v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Čítaj viac ...

Rodná matrika 

12.01.2012
ZLATICA FABOVÁ Matrikárka Rodná matrika a evidencia obyvateľstva t.č.: 055/7260827,  č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk
  RODNÁ  MATRIKA Zápis narodenia dieťaťa do matriky Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Dieťa narodené v platnom manželstve /vybavuje osobne manžel matky/ a predloží:
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
Dieťa narodené slobodnej matke:
 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením - na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží: platný občiansky preukaz a rodný list
Dieťa narodené rozvedenej matke:
 • platný občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode /ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode, bližšie informácie podá matričný úrad/
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením - na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží: platný občiansky preukaz a rodný list
Dieťa narodené vdove:
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • ak bude určené otcovstvo súhlasným vyhlásením - na matričný úrad sa dostavia obidvaja rodičia a otec dieťaťa predloží: platný občiansky preukaz a rodný list 
Vyhotovenie úradného výpisu z matriky Matričný úrad vyhotovuje na písomnú aj ústnu /osobne/ žiadosť úradný výpis rodného listu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom rodiny jej rodiny /manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci/. Poplatok za vydanie úradného výpisu /rodný list/ je 5,00 €
v hotovosti. Úradný výpis, ktorý je vydaný ako prvý /novonarodené dieťa/ sa nespoplatňuje. Lehota na vybavenie: na počkanie Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť zápis druhého alebo tretieho mena jeho zákonný zástupca. Na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca. Na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz. K vybaveniu je potrebné predložiť:
 • platný občiansky preukaz žiadateľa /prípadne rodičov neplnoletej osoby/
 • rodný list
 • žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena
 • písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
 • žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena
 • písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho meno - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
 • žiadosť o zmenu poradia mien
 • písomný súhlas so zmenou poradia mien - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
Zákonná úprava: § 2a zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov  § 2b zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov § 2c zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Poplatok: Za nový matričný doklad 5,00 € v hotovosti Lehota na vybavenie: na počkanie Prílohy: Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena /maloleté dieťa staršie ako 15 rokov/ Žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena v knihe narodení Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa Súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena /maloleté dieťa staršie ako 15 rokov/ Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení /dieťa staršie ako 15 rokov  a mladšie ako 18 rokov/ Úprava cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak. Takáto zmena sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby o ktorej meno ide, alebo jej zákonného zástupcu. Na zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. K vybaveniu je potrebné predložiť:
 • platný občiansky preukaz
 • platné občianske preukazy rodičov maloletej osoby
 • rodný list
 • žiadosť o úpravu mena
 • písomný súhlas s úpravou mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov
Zákonná úprava: § 7 ods.1 písm. a) zákona č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Poplatok: Za nový matričný doklad 5,00 € v hotovosti Lehota na vybavenie: na počkanie Prílohy: Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 7 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 7 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov pre maloleté dieťa Súhlas o zmenou mena /dieťa staršie ako 15 rokov/

Strana 9 z 12, zobrazených 10 z 111

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25. jún, pondelok
Tadeáš

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*