Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Miestny úrad

Evidencia samostatne hospodariacich roľníkov 

06.12.2011
Informácia ŠÚ SR – Krajská správa v Košiciach , č.j. 1805-0061/03 zo dňa 17.1.2003 o prideľovaní IČO pre samostatne hospodáriaceho roľníka:

Čítaj viac ...

 

01.12.2011
ZLATICA FABOVÁ Matrikárka Rodná matrika a evidencia obyvateľstva t.č.: 055/7260827,  č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk   Evidencia obyvateľstva Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006. Evidencia obyvateľstva vykonáva a vedie:
 • evidenciu trvalého a prechodného pobytu občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mestskej časti
 • priebežnú aktualizáciu všetkých zmien týkajúcich sa občanov mestskej časti /zmeny trvalých a prechodných pobytov, zrušenie trvalého a prechodného pobytu, zmeny stavu, priezviska, prihlásenie do evidencie novonarodených detí, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR/ informácie o mieste pobytu občanov
 • vydávanie dokladov na vybavenie občianskeho  preukazu a jeho zmenu
 • vydávania potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov
 • pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.
Hlásenie trvalého pobytu občana Občan hlási v rozsahu ustanovenom zákonom č.253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu mestskej časti . Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste. Občan je povinný predložiť:
 • platný občiansky preukaz /v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom PZ/
 • ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom v prípade hlásenia trvalého pobytu do budovy, ktorej nie je vlastníkom /vlastník alebo spoluvlastníci môžu súhlas k prihláseniu trvalého pobytu podpísať občanovi aj pred pracovníkom ohlasovne/, súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu alebo ak ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
Hlásenie prechodného pobytu občana Prechodný pobyt občan hlási v prípade, že sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní. Prepokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu. V prípade hlásenie prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR. Tlačivá potrebné k hláseniu pobytu sa nevypisujú. Prihlasovanie sa vykonáva prostredníctvom APV "Hlásenie a evidencia pobytu občanov" v rámci informačného systému registra MV SR. Zrušenie trvalého pobytu občanovi Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí sú prihlásení v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi /manželke/ a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva. Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a súdne rozhodnutie.

Sobášna matrika 

28.11.2011
  Mgr. ĽUDMILA SEMANIKOVÁ Matrikárka Sobášna matrika, osvedčovanie listín a podpisov t.č.:  055/7260828 č. dverí: 9/A ludmila.semanikova@saca.sk matrikasobasna@saca.sk   SOBÁŠNA  MATRIKA                  
 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonania obradov uzavretia manželstva občianskou formou
 • vedie matričné knihy a vydáva výpisy z nich, občanov, ktorý sa sobášili v Matričnom obvode Košice-Šaca civilne aj cirkevne - sobášne listy od roku 1895 – 1925,  od 1956 až po súčasnosť, Košice-Poľov do roku 2008

  Čítaj viac ...

 

27.11.2011Nové služby v Mestskej časti Košice - Šaca 

25.11.2011
Oznamujeme občanom Mestskej časti Košice - Šaca, že v priestoroch budovy Zdravotného strediska na ul. Námestie oceliarov č. 23 v Košiciach - Šaci pripravujú nové podnikateľské subjekty otvorenie prevádzky Očnej optiky a Veterinárnej ambulancie.

Sociálna pomoc občanom 

31.10.2011
  SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA   Sociálnoprávnu ochranu deti a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácii v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu deti a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov upravuje zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane deti a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítaj viac ...

Nariadenie 

28.10.2011
NARIADENIE č. 5/2011 Starosta MČ Košice - Šaca na základe Rozhodnutia REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, 04011 Košice zo dňa 21.09.2011 nariaďuje následné vykonanie deratizácie na území MČ Košice - Šaca   všetkým vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľností v termíne od 15.10.2011 do 31.10.2011. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní na požiadanie pracovníkov MČ Košice - Šaca preukázať, že deratizáciu v stanovenenj lehote zabezpečili. Porušenie nariadenia je sankcionované v zmysle ustanovení Zákona č. 355/2007 Z.z.

Osvedčovanie podpisov a listín 

27.10.2011
Osvedčovanie podpisov na listinách Osvedčovanie listín Osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov   Vykonávajú pracovníčky matričného úradu.       Osvedčovanie podpisov na listinách                          K vybaveniu potrebujete:
 •   platný občiansky preukaz
 •   listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis
Poplatok:    1,50 € za každý podpis                                                                                        Lehota na vybavenie: na počkanie Upozornenie:
 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestskej časti Košice-Šaca sa vykonáva po dohode so   zodpovedným pracovníkom
Zákonná úprava: § 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov Prílohy: Čestné vyhlásenie Splnomocnenie         Osvedčovanie listín                                    K vybaveniu potrebujete:
 •    platný občiansky preukaz
 •    listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny
Poplatok: 1,50 € za jednu stranu originálu slovenského textu                   3,00 € za jednu stranu originálu českého textu Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, položka 2, písm. b) Lehota na vybavenie:  na počkanie Upozornenie:
 • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí
 • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy
 • listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • listiny s reliéfnou pečaťou
Zákonná úprava: § 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov   Osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov                                  K vybaveniu potrebujete:
 • platný občiansky preukaz
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčení podpisu
 • k žiadosti o odpis z registra trestov musí oprávnená osoba, uchádzač a zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, priložiť potvrdenie, že je zamestnancom, resp. uchádzačom o zamestnanie v SBS alebo TS
 • žiadosť (vydáva matrika)
Poplatok: 1,50 €  + kolok v hodnote 3,00 € Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. c) Lehota na vybavenie: osvedčenie podpisu na žiadosti na počkanie + lehota GP SR Zákonná úprava: § 10 ods. 3 a § 13 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oddelenie vnútornej správy MÚ MČ Košice-Šaca 

25.10.2011

V rámci platnej organizačnej štruktúry MÚ MČ Košice-Šaca figuruje oddelenie vnútornej správy so širokou oblasťou svojej pôsobnosti.

 

JUDr. MIRIAM VARGOVÁ

Vedúca Oddelenia vnútornej správy t. č. : 055/7260818         1. posch. č. dverí 15 miriam.vargova@saca.sk  
 • koordinujete a kontrolujete činnosť samostatných odborných referátov oddelenia vnútornej správy – v rámci schválenej Organizačnej štruktúry Mestskej časti Košice-Šaca
 • koordinujete a kontrolujete výkon pridelenej agendy referenta na odbore poľnohospodárstvo, doprava, obchod, služby, byty, školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo v zmysle platných právnych predpisov
 • koordinujete a kontrolujete výkon pridelenej agendy referenta pre kultúru a šport v zmysle platných právnych predpisov
 • koordinujete činnosť Matričného úradu, ktorú vedie obec  podľa §4 zákona č.154/1994Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • koordinujete a kontrolujete výkon agendy evidencie obyvateľstva v súlade s platnými právnymi predpismi a dožiadaniami od príslušných orgánov
 • koordinujete a kontrolujete činnosť organizačného zamestnanca, prevádzkového zamestnanca
 • prejednávate susedské spory v zmysle Občianskeho zákonníka
 • vyhotovujete a pripomienkujete zmluvy pre MČ Košice-Šaca
 • prejednávate priestupky proti verejnému poriadku v prípade nesplnenia poplatkovej povinnosti v zmysle účinných VZN
 • zabezpečujete styk MČ Košice-Šaca s orgánmi štátnej správy SR a zabezpečujete agendu výkonu volebného práva v rámci ústavného práva SR
 • vyhotovujete odborné podklady pre Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca
 • zúčastňujete sa ako prizvaná na zasadnutiach MZ MČ Košice-Šaca v zmysle platného rokovacieho poriadku  MZ MČ
 • pripravujete podklady a odborné vyjadrenia pre starostu MČ Košice-Šaca
 • pripravujete odborné články ako členka redakčnej rady do mesačníka ,,Šačanské novinečky“
 • prejednávate priestupky proti verejnému poriadku v prípade nesplnenia poplatkovej povinnosti v zmysle platných VZN
 •  pripravujete návrhy nových znení VZN
 • vybavujete žiadosti a dožiadania občanov pridelené na vybavenie starostom MČ týkajúce sa agendy na oddelení vnútornej správy
 • zúčastňujete sa porád vedenia MČ
 • vyhotovujete pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce v zmysle platných právnych predpisov na základe pokynov starostu MČ
 • likvidujete fakturácie za  oddelenie vnútornej správy v zmysle obehu účtovných dokladov na  oddelení vnútornej správy a kontrolujete čerpanie jednotlivých položiek schválených MZ MČ
 • pri výkone svojich činností postupuje v zmysle zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • poskytujete informácie podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • plníte ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou miestnej samosprávy na oddelení vnútornej správy
 • riadite sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice-Šaca.

 

MAGDALÉNA KOLODŽEJOVÁ

referent pre poľnohospodárstvo, dopravu, obchod, služby, školstvo, sociálne veci a zdravotníctvo t. č. : 055/7260815 1. posch. č. dverí 11 magdalena.kolodzejova@saca.sk  
 • vybavuje žiadosti v daných oblastiach, spolupracuje pri výkone správy predškolských zariadení – dotácie pre detí v hmotnej núdzi,
 • eviduje žiadosti o jednorázovú dávku sociálnej pomoci,
 • spolupracuje s dôchodcami pri zabezpečovaní stravovania v stravovacích zariadeniach a pripravuje podklady pre ich vyúčtovanie,
 • vedie evidenciu hrobných miest a urnových schránok  /na základe NZ/ a kontroluje úhrady za prenájom hrobných miest na cintorínoch v MČ Košice-Šaca,
 • vydáva rybárske lístky pre obyvateľov MČ Košice-Šaca a vedie ich evidenciu, vedie evidenciu psov v MČ, vydáva povolenia na držanie psov v obytných domoch vrátane evidenčných známok,
 • pripravuje vyjadrenia starostu k dopravnému značeniu a povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v MČ, atď.
 

Mgr. JANKA JAŠŠOVÁ

referent pre kultúru a šport  t.č.: 055/7260816 1. posch. č. dverí 18 janka.jassova@saca.sk  
 • zabezpečuje údržbu a vykonáva správu kultúrnych zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
 • utvára podmienky na kultúru a osvetovú činnosť a záujmovú umeleckú činnosť v MČ Košice-Šaca,
 • prijíma oznámenia usporiadateľov o zámere usporiadať podujatie vrátane diskoték,
 • zabezpečuje vedenie kroniky obce, pripravuje vernisáže, výstavy v MČ, zabezpečuje pozvánky na jednotlivé kultúrne podujatia v MČ Košice-Šaca, odovzdáva do správy pri nahlásených akciách ( oslava jubileií, kary atď.) jednotlivé kultúrne zariadenia,
 • organizuje letné a zimné prímestské tábory so spracovaním ich kompletného programu, pripravuje odborné podklady a vykonáva korekciu textov pri vydávaní mesačníka - Šačanské novinečky,
 • samostatne organizuje športové podujatia v MČ Košice-Šaca, zabezpečuje pozvánky na jednotlivé športové podujatia atď.
 

MÁRIA HUTNÍKOVÁ

referent PaM, evidencia  majetku tel.: 055/72 608 22 e-mail: maria.hutnikova@saca.sk prízemie  č. dverí  6  
 • komplexne zabezpečujete mzdovú agendu zamestnancov MČ vrátane zamestnancov zamestnaných na základe zmlúv s inými dodávateľskými zamestnávateľmi a vrátane zamestnancov pracujúcich na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru , starostu,  poslancov MČ Košice – Šaca a miestneho kontrolóra MČ Košice-Šaca,  
 • pripravujete podklady pre vydanie rozhodnutia o plate zamestnanca a zodpovedáte za spracovanie podkladov pre vydanie rozhodnutia o plate zamestnanca pri zmene podmienok v zmysle platných právnych predpisov,
 • vediete mzdové listy zamestnancov a evidenčné listy dôchodkového poistenia,
 • predkladáte prehľady o zrazenej dani na príslušný Daňový úrad,
 • spracovávate a predkladáte mesačné výkazy poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne,
 • spracovávate a predkladáte mesačné výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zdravotným poisťovniam,
 • realizujete agendu ročného zúčtovania dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti,
 • vyhotovujete štvrťročné výkazy o práci a ročný výkaz o práci pre potreby Štatistického úradu SR,
 • vediete evidenciu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 • štvrťročne realizujete štatistické zisťovanie o cene práce,
 • vediete evidenciu pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovných pomerov,
 • v súvislosti s vykonávaním prác na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru spolupracujete s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • vydávate potvrdenia o čistom príjme na RP, potvrdenia o hrubom príjme pre všetkých zamestnancov MČ Košice – Šaca,
 • vyhotovujete doklad - zápočet rokov pri skončení pracovného pomeru,
 • vediete evidenčný stav zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke,
 • vykonávate výpočet náhrady miezd pri dočasnej PN zamestnancov MČ, zabezpečujete zasielanie dokladov, potrebných pre výplatu dávok nemocenského poistenia zamestnancom MČ, Sociálnej poisťovni,
 • zodpovedáte za evidenciu majetku MČ Košice - Šaca a majetku zvereného do správy MĆ Košice - Šaca, ktorú evidujete po predložení všetkých relevantných dokladov zodpovednými zamestnancami MČ Košice-Šaca a ktorú pravidelne aktualizujete v zmysle platnej legislatívy a prijatých VZN MČ Košice - Šaca a VZN mesta Košice,
 • na základe pokynu zamestnávateľa vyhotovujete kompletný zoznam evidovaného majetku pre účely uzatvárania poistných zmlúv a vediete evidenciu týchto zmlúv,
 • zabezpečujete vykonanie ročnej inventarizácie majetku a záväzkov MČ a porovnanie zistených stavov s účtovnou evidenciou,
 • zabezpečujete vypracovanie súhrnnej správy o vykonaní inventarizácie MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete úlohy vyplývajúce zo zákona č.211/2000Z.z. a vnútorných predpisov a nariadení MČ, pripravujete podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám,
 • zabezpečujete predkladanie vyúčtovania odvodov regulatívov z majetku mesta, zvereného do správy MČ, mestu Košice,
 • zabezpečujete hospodárenie so sociálnym fondom, vrátane mesačných výpočtov a odvodov prídelu zo mzdového fondu,
 • štvrťročne spracovávate a predkladáte štvrťročný výkaz o práci v školstve – Materská škola, školská jedáleň pri MŠ,
 • zabezpečujete nákup, evidenciu a výdaj stravných lístkov zamestnancom MČ a elektronických stravných lístkov zamestnancom zamestnaným na základe zmlúv s inými dodávateľskými zamestnávateľmi,
 • zabezpečujete výpočet a odvod príspevku na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu,
 • spracovávate mesačný prehľad o vydaných stravných lístkoch, slúžiaci ako podklad pre realizáciu ich úhrady formou zrážky zo mzdy a odovzdávate ho príslušnému zamestnancovi, 
 • riadite sa pokynmi vedúcej  oddelenia finančného a evidencie majetku, prednostu MÚ a starostu MČ Košice – Šaca.

 

ZUZANA FRANKOVÁ 

organizačný zamestnanec t.č.: 055/7260811 1. posch. č. dverí 12  
 • upratovanie priestorov Miestneho úradu mestskej časti, kultúrnych zariadení a trhoviska,
 • odnášanie pošty, donášanie pošty, roznášanie úradnej pošty v rámci mestskej časti
 • vyberanie trhových poplatkov na trhovisku
 • odovzdávanie inventára kultúrnych zariadení za účelom prenájmu na rôzne podujatia kultúrneho a iného charakteru (schôdze, kary, rodinné oslavy a pod.).
 

MÁRIA KENDEREŠOVÁ

upratovačka tel.: 055/7260811 1. posch.  č. dverí 12  
 • upratovanie priestorov Miestneho úradu mestskej časti, kultúrnych zariadení a trhoviska, odnášanie pošty, donášanie pošty, roznášanie úradnej pošty v rámci mestskej časti, vyberanie trhových poplatkov na trhovisku, odovzdávanie inventára kultúrnych zariadení za účelom prenájmu na rôzne podujatia kultúrneho a iného charakteru (schôdze, kary, rodinné oslavy a pod.)

 

KATARÍNA VARGOVÁ

prevádzkový zamestnanec domov smútku, pohrebísk a detských parkov t.č.:  7260815  
 • spravovanie Domov smútku a pohrebísk v MČ Košice-Šaca, vrátane udržiavania čistoty a poriadku v Domoch smútku a okolí
 • asistencia pri pohreboch organizovaných v MČ Košice-Šaca
 • výkon povinností správcu pohrebiska v súlade s prevádzkovým poriadkom pohrebísk MČ Košice-Šaca
 • správa detských parkov vrátane udržiavania ich čistoty
 • odomykanie a zamykanie detského parku Medulík v letných mesiacoch

 

MATRIČNÝ ÚRAD A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

  Matričnú agendu vedú a zabezpečujú pracovníčky na základe štátnej skúšky o odbornej spôsobilosti na vedenie matrík v zmysle zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s aplikáciou zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ďalších zákonov a medzinárodných zmlúv a evidenciu pobytu občanov v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Zápis do osobitnej matriky                                   Do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu. Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci matričného úradu. Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu Košice-Šaca. Osobitná matrika patrí pod Ministerstvo vnútra SR, tu nájdete podrobnejšie informácie a tlačivá potrebné k zápisu narodenia, sobáša alebo úmrtia v zahraničí: http://www.minv.sk/?osobitna-matrika   Vydanie duplikátu matričného dokladu -rodného, sobášneho alebo úmrtného listu                            K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz Poplatok: 1,50 € za jeden matričný doklad
Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a)  Lehota na vybavenie: na počkanie Upozornenie: Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone.
  Zákonná úprava: § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov  

ZLATICA FABOVÁ

Matrikárka Rodná matrika a evidencia obyvateľstva t.č.: 055/7260827  1. posch. č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk
 

Mgr. ĽUDMILA SEMANIKOVÁ

Matrikárka Sobášna matrika, osvedčovanie listín a podpisov t.č.:  055/7260828  1. posch. č. dverí: 9/A
ludmila.semanikova@saca.sk
matrikasobasna@saca.sk

OĽGA ŠIRKOVÁ

Matrikárka Úmrtná matrika, osvedčovanie listín a podpisov t.č.: 055/7260820  1. posch. č. dverí:  9/C
olga.sirkova@saca.sk
matrikaumrtna@saca.sk

Matričný úrad a evidencia obyvateľstva
 • vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb  na území matričného obvodu Košice-Šaca
 • vydáva rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy
 • vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a    úradom uvedeným v zákone o matrikách
 • plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
 • vedie zbierky listín jednotlivých matrík a vyhotovuje matričné knihy
 • zabezpečuje prípravu a výkon obradu uzatvárania manželstva pred Matričný úradom Košice-Šaca
 • vyberá správne poplatky spojené s vydávaním matričných dokladov
 • preberá žiadosti na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do Osobitnej matriky MV SR v Bratislave
 • vedie  evidenciu obyvateľov
 • osvedčuje listiny a podpisy na listinách


Strana 9 z 9, zobrazených 10 z 90

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | nasledujúca >>
21. január, nedeľa
Vincent

Aktuálne udalosti

Plagat

Trenujeme
*