Sobášna matrika

28.11.2011

 

Mgr. ĽUDMILA SEMANIKOVÁ

Matrikárka

Sobášna matrika, osvedčovanie listín a podpisov

t.č.:  055/7260828

č. dverí: 9/A
ludmila.semanikova@saca.sk
matrikasobasna@saca.sk

 

SOBÁŠNA  MATRIKA                  

 • prijíma doklady na uzavretie manželstva občianskou aj cirkevnou formou a pripravuje vykonania obradov uzavretia manželstva občianskou formou
 • vedie matričné knihy a vydáva výpisy z nich, občanov, ktorý sa sobášili v Matričnom obvode Košice-Šaca civilne aj cirkevne - sobášne listy od roku 1895 – 1925,  od 1956 až po súčasnosť, Košice-Poľov do roku 2008
 • povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade
 • povoľuje uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
 • posudzuje žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 • vykonáva zápis rozvodu manželstva
 • posudzuje žiadosti o povolenie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca
 • vyhotovuje výpisy z matrík na plnenie výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 • pripravuje podklady pre MV SR a osobitnú matriku  v Bratislave, zápis narodenia štátneho občana SR, ktoré nastalo v zahraničí do osobitnej matriky
 • pripravuje podklady pre MV SR a osobitnú matriku v Bratislave a vykonáva zápis uzavretia manželstva občana SR, ktorý uzavrel manželstvo v zahraničí do osobitnej matriky
 • pripravuje podklady pre MV SR a osobitnú matriku v Bratislave a vykonáva zápis úmrtia občana SR, ktorý zomrel v zahraničí do osobitnej matriky
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté
 • prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a iných  zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • osvedčovanie podpisov
 • osvedčenie fotokópií
 • osvedčovanie  podpisu na žiadosti výpisu a odpisu z Registra trestov

 

 Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

 

Žiadosť na uzavretie manželstva (tlačivo dostanete len na matričnom úrade) sa vypisuje čitateľne, paličkovým písmom a podáva sa na príslušnom matričnom úrade. V prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva. Termín a hodinu uzavretia manželstva v obradnej sieni Mestskej časti Košice-Šaca je možné dohodnúť až pri podaní žiadosti. Originály dokladov na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci  osobne, na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

 

a) Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • úmrtný list nebohého manžela (manželky) v prípade, ak je snúbenec vdovec(vdova) v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá doklad – potvrdenie o pobyte a stave, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu
 • ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Poplatok: ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 199,00 €

Sadzobník správnych poplatkov II. časť,  položka 18, písm. h) 

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zákonná úprava: § 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

 

b) Uzavretie manželstva s cudzincom


K vybaveniu potrebujete:
1) štátny občan SR:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • úmrtný list nebohého manžela – manželky v prípade, ak je snúbenec vdovec – vdova
 •  v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá doklad – potvrdenie o pobyte a stave, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu
 • ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo

 

2) cudzinec:

 • platný cestovný pas
 • rodný list s príslušnými legalizačnými doložkami
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva – s príslušnými       legalizačnými doložkami
 • úmrtný list nebohého manžela (manželky) v prípade, ak je snúbenec vdovec (vdova) s príslušnými legalizačnými doložkami
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva – s príslušnými legalizačnými doložkami
 • doklad o pobyte a osobnom stave – s príslušnými legalizačnými doložkami
 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
 • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva, neobmedzí jeho platnosť
 • ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu     a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je právne spôsobilý uzavrieť manželstvo

 

Poplatok:   66,00 €         
Sadzobník správnych poplatkov  II. časť, položka 18, písm. f) 

Lehota na vybavenie: na počkanie


- žiadosť na uzavretie manželstva musí byť podaná na matričný úrad minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva – lehota daná zákonom

 • všetky doklady vydané v cudzine (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka
 • v prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk si musia snúbenci zabezpečiť k obradu na matričnom úrade  súdneho tlmočníka.

Zákonná úprava: § 27, § 28 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

 

c) Uzavretie manželstva na matričnom úrade – na základe povolenia – delegácie

K vybaveniu potrebujete:

 • doklady uvedené v bode a),  b)
 • žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov
 • povolenie príslušného matričného úradu podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Poplatok: 16,50 €         

Sadzobník správnych poplatkov II. časť, položka 18, písm. b) 

Zákonná úprava: § 4 ods.2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

 

d) Uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – vydanie povolenia uzavrieť manželstvo mimo Mestskej časti Košice-Šaca


K vybaveniu potrebujete:

 • doklady uvedené v bode a), b)

Poplatok:  16,50 € - štátni občania SR

                   33,00 €- sobáš s cudzincom               

Sadzobník správnych poplatkov II. časť, položka 18, písm. a), e)

Zákonná úprava: § 4 ods.2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

 

 

 

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • sobášny list
 • žiadosť

Poplatok: bez poplatku

Upozornenie: Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva sa v lehote 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva podáva na tunajšom matričnom úrade len v prípade, že manželstvo bolo uzavreté v matričnom obvode Mestskej časti Košice-Šaca.

Zákonná úprava: § 27 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine  v znení neskorších predpisov

Prílohy:

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska

 

 

Žiadosť o vydanie rodného alebo sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania                      

V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedenie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz žiadateľa
 • platné občianske preukazy rodičov žiadateľa v prípade ak ide o neplnoletú osobu
 • rodný list
 • žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
 • písomný súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - maloletá osoba staršia ako 15 rokov s osvedčeným podpisom

Poplatok: 5,00 € za nový matričný doklad
Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a)

Zákonná úprava: § 19 ods. 6 a ods. 7 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 

Prílohy:

Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

Súhlas  dieťaťa s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

20. január, pondelok
Dalibor

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*