Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

01.12.2011

ZLATICA FABOVÁ

Matrikárka

Rodná matrika a evidencia obyvateľstva

t.č.: 055/7260827,  č. dverí:  9/B
zlatica.fabova@saca.sk
matrikarodna@saca.sk

 

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č.253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Evidencia obyvateľstva vykonáva a vedie:

  • evidenciu trvalého a prechodného pobytu občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mestskej časti
  • priebežnú aktualizáciu všetkých zmien týkajúcich sa občanov mestskej časti /zmeny trvalých a prechodných pobytov, zrušenie trvalého a prechodného pobytu, zmeny stavu, priezviska, prihlásenie do evidencie novonarodených detí, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR/ informácie o mieste pobytu občanov
  • vydávanie dokladov na vybavenie občianskeho  preukazu a jeho zmenu
  • vydávania potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov
  • pripravuje podklady k voľbám a k sčítaniu obyvateľstva, domov a bytov.

Hlásenie trvalého pobytu občana

Občan hlási v rozsahu ustanovenom zákonom č.253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu mestskej časti .

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

Občan je povinný predložiť:

  • platný občiansky preukaz /v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom PZ/
  • ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
  • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom v prípade hlásenia trvalého pobytu do budovy, ktorej nie je vlastníkom /vlastník alebo spoluvlastníci môžu súhlas k prihláseniu trvalého pobytu podpísať občanovi aj pred pracovníkom ohlasovne/, súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu alebo ak ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu

Hlásenie prechodného pobytu občana

Prechodný pobyt občan hlási v prípade, že sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní.

Prepokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu.

V prípade hlásenie prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR.

Tlačivá potrebné k hláseniu pobytu sa nevypisujú.

Prihlasovanie sa vykonáva prostredníctvom APV "Hlásenie a evidencia pobytu občanov" v rámci informačného systému registra MV SR.

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí sú prihlásení v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi /manželke/ a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva.

Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a súdne rozhodnutie.

20. január, pondelok
Dalibor

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*