Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Asistentka starostu

19.01.2012

ANNA HOLOVÁČOVÁ

tel.:    055/7260811

podatelna@saca.sk

saca@saca.sk

1. posch. č. dverí: 16

 

Pracovná charakteristika:
samostatné zabezpečovanie agendy na sekretariáte starostu MÚ MČ Košice-Šaca
 
Pracovná náplň:
•    zabezpečuje práce na sekretariáte starostu mestskej časti Košice-Šaca
•    zabezpečuje nákup a evidenciu kancelárskych a čistiacich potrieb pre MÚ MČ
•    zabezpečuje výkon spisovej manipulácie v orgánoch samosprávy MČ v zmysle kancelárskeho poriadku MČ v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o  archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
•    prijíma a vedie evidenciu petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
•    prijíma a vedie evidenciu sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
•   zabezpečuje podklady pre vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (za úsek, na ktorom vykonáva agendu)
•    v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie MZ, vyhotovuje

      zápisnice z rokovaní MZ, uznesenia
•    vedie v evidencii zápisnice z rokovaní MZ, uznesenia, v rámci zápisnice z rokovaní MZ vedie interpelácie poslancov a pripomienky poslancov MZ a kontroluje ich plnenia
•    spolupracuje so zástupcom starostu v oblasti činností komisií MZ
•    pripravuje podklady pre odmeny poslancov, neposlancov za účasť na komisiách MZ, MR a MZ, vrátane podkladov na refundáciu miezd poslancov za účasť na MZ
•    prijíma a postupuje finančnému oddeleniu MČ na likvidáciu faktúry týkajúce sa refundácie miezd poslancov MZ
•    vedie záznamy z porád vedúcich zamestnancov MÚ MČ a ostatných zamestnancov MÚ MČ, vrátane prizvaných osôb
•    vedie a vypracúva dochádzku všetkých zamestnancov MÚ MČ
•    prijíma došlú poštu, eviduje ju, rozdeľuje ju podľa jednotlivých oddelení
•    registruje odoslanú poštu MÚ MČ
•    zabezpečuje objednávky MÚ MČ na interiérové zariadenia kancelárií a priestorov MÚ Košice-Šaca, Kultúrneho strediska Ľ. Dvor, DS, Kultúrny dom Šaca, Kaviareň
•    zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre MČ Košice-Šaca z informačných zákonov (211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení MČ
•    podľa poverenia starostu zabezpečuje vysielanie v miestnom rozhlase v oblasti "iných mimoriadnych oznamov" - oznamy starostu, straty a nálezy, inzercie od občanov, mimoriadne žiadosti občanov v krízových situáciach a pod.
•    spolupracuje a vypomáha pri akciách organizovaných MČ - v oblasti kultúry - jubilanti, ples MČ, prípadné iné podujatia, kde je hostiteľom starosta
•    zabezpečuje podklady pre prípravu, aktualizáciu webovej stránky MÚ MČ Košice-Šaca, spolupracuje so správcom siete MÚ MČ Košice-Šaca
•    riadi sa pokynmi starostu MČ a prednostu MÚ MČ Košice-Šaca

 

13. december, piatok
Lucia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*