Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Odelenie finančné a evidencie majetku

22.12.2011

       Činnosť oddelenia je zameraná na nasledovné oblasti:

- rozpočet

- dotácie z rozpočtu mestskej časti

- účtovníctvo

- evidencia a úhrada došlých a vyšlých faktúr

- mzdová agenda

- majetok mestskej časti

- civilná ochrana a krízový manažment

 

Uvedené agendy zabezpečujú samostatní odborní referenti a vedúci oddelenia.

 

 

Ing. ZUZANA PAPCÚNOVÁ

vedúca OFaEM

tel.: 055/72 608 13

e-mail: zuzana.papcunova@saca.sk

1. posch. č. dverí  14

 

 • zabezpečujete zostavenie návrhu programového rozpočtu MČ vrátane jeho programovej štruktúry, zostavujete  viacročný programový rozpočet,
 •  priebežne a systematicky kontrolujete výstupy z účtovníctva v oblasti príjmov a výdavkov rozpočtu,
 • zabezpečujete spracovanie a predkladanie rozpočtových opatrení počas rozpočtového roka,
 • vypracovávate štvrťročné prehľady, monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu MČ,
 • spracúvate záverečný účet MČ s návrhom na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia MČ,
 • zabezpečuje proces výkonu overovania účtovnej závierky audítorom,
 • spracovávate Konsolidovanú výročnú správu MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete úlohy vyplývajúce zo zákona č.211/2000Z.z. a vnútorných predpisov a nariadení MČ, pripravujete podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám,
 • poskytujete metodickú pomoc pri zostavovaní rozpočtu a čerpaní rozpočtových položiek,
 • spolupracujete s jednotlivými referátmi Magistrátu mesta Košice,
 • koordinujete a kontrolujete činnosť samostatných odborných referátov na oddelení finančnom a evidencie majetku MÚ MČ Košice - Šaca – v rámci schváleného organizačného poriadku a Organizačnej schémy Mestskej časti Košice - Šaca a vydávate pokyny na plnenie pridelených úloh samostatným odborným referentom,
 • pri zabezpečovaní úloh a riadení oddelenia finančného a správy majetku postupujete v zmysle platných právnych predpisov SR najmä zákona.č.523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č.583/2004Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a i,.
 • pripravujete podklady a materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva
 • zabezpečujete aktualizáciu obehu účtovných dokladov,
 • zabezpečujete hospodárenie s finančnými fondmi, spolupracujete s peňažnými ústavmi pri otváraní účtov, uzatváraní zmlúv o terminovaných vkladoch,
 • zabezpečujete správu všetkých účtov v peňažných ústavoch, zabezpečujete platobný styk s peňažnými ústavmi,
 • zabezpečujete vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov MČ Košice – Šaca,
 • podieľate sa na vypracovaní súhrnnej správy o vykonaní inventarizácie MČ,
 • štvrťročne spracovávate a predkladáte výkaz škôl – Materská škola, školská jedáleň pri MŠ,
 • riadite sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice - Šaca.

 

 

Ing. JARMILA TUROKOVÁ

referent pre účtovníctvo

tel.: 055/72 608 14

e-mail: jarmila.turokova@saca.sk

1. posch. č. dverí  13

 

 • zabezpečujete komplexné vedenie účtovníctva MČ v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zodpovedáte za jednotné a správne uplatňovanie právnych noriem v ekonomickej a účtovníckej oblasti,
 • zabezpečujete komplexné zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov podľa príslušných dokladov s dodržiavaním platnej rozpočtovej klasifikácie,
 • zabezpečujete a zodpovedáte za tvorbu a aktualizáciu účtovného rozvrhu,
 • zabezpečujete aktualizáciu obehu účtovných dokladov,
 • zabezpečujete správu všetkých účtov v peňažných ústavoch, zabezpečujete platobný styk s peňažnými ústavmi,
 • realizujete úhradu všetkých záväzkov MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete splátky úverov a úrokov z úverov a poskytujete podklady v zmysle úverových zmlúv,
 • vyhotovujete kvartálne účtovné a finančné výkazy a predkladáte ich prostredníctvom centrálneho informačného rozpočtového systému RIS SAM,
 • vyhotovujete ročnú individuálnu účtovnú závierku MČ,
 •  vyhotovujete konsolidovanú účtovnú závierku MČ podľa § 22a Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za ňou zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a dcérske účtovné jednotky na základe ich individuálnych účtovných závierok,
 • spracovávate daňové priznanie k dani z príjmov za MČ,
 • podieľate sa na vypracovaní súhrnnej správy o vykonaní inventarizácie MČ,
 • spracovávate Konsolidovanú výročnú správu MČ Košice – Šaca,
 • zabezpečujete úlohy vyplývajúce zo zákona č.211/2000Z.z. a vnútorných predpisov a nariadení MČ, pripravujete podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám,
 • riadite sa pokynmi vedúcej oddelenia finančnéhoa evidencie majetku, prednostu MÚ a starostu MČ Košice - Šaca.

 

Ing. Bc. MARTIN JAKUBOVSKÝ

referent - fakturant, CO

tel.: 055/72 608 14

e-mail: martin.jakubovsky@saca.sk

1. posch.  č. dverí  13

 

 • zabezpečujete agendu civilnej ochrany obyvateľstva v súlade zo zákonom č.42/1994Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 •  v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy civilnej ochrany spracovávate a priebežne upresňujete dokumentáciu civilnej ochrany za územie MČ Košice-Šaca v rozsahu podľa §68 Štatútu mesta Košice
 • zodpovedáte za realizáciu a zabezpečovanie úloh hlásnej a informačnej služby civilnej ochrany so zameraním na včasné informovanie a varovanie obyvateľov mestskej časti
 • zabezpečujete agendu krízového štábu MČ       zabezpečujete výber vhodných ochranných stavieb použiteľných na verejné úkryty a údržbu vybraných stavieb
 • zabezpečujete a zodpovedáte za prednostné spojenia pre vyrozumenie orgánov a organizácií na území MČ v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, telekomunikáciami a orgánmi civilnej ochrany mesta      zodpovedáte za zabezpečenie systému vyrozumenia a varovania orgánov a organizácií v pôsobnosti samosprávy a obyvateľov svojho územia ohrozených účinkami mimoriadnej udalosti
 • odovzdávate menný zoznam občanov-mužov v spolupráci s evidenciou obyvateľstva MÚ MČ, ktorí majú trvalý pobyt v MČ Košice-Šaca a v nasledujúcom roku dovŕšia 18 rokov veku Okresnému úradu Košice - príslušnému odboru
 • na základe poverenia starostu MČ sa zúčastňujete odvodu brancov z MČ
 •  navrhujete vytvorenie a zloženie jednotiek civilnej ochrany, zodpovedáte za ich materiálne zabezpečenie a vyškolenie
 •  zodpovedáte za prípravu členov štábu CO, krízového štábu, evakuačnej komisie, členov evakuačných stredísk  a členov ďalších orgánov vytvorených MČ pre plnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva
 • zúčastňujete sa zasadnutí protipovodňovej komisie obvodu a koordinujete plnenie ňou uložených opatrení
 • likvidujete cestovné príkazyzabezpečujete hotovostný styk s peňažnými ústavmi
 • zabezpečujete hotovostný styk s peňažnými ústavmi
 • pripravujete, zabezpečujete priebeh a obsluhu hlasovacieho zariadenia H.E.R. system verzia 1.4./WIN na miestnych zastupiteľstvách Mestskej časti Košice
 • spracovávate záznamy z priebehov miestnych zastupiteľstiev Mestskej časti Košice-Šaca a odovzdávate ich k archivácii k príslušným  zápisniciam asistentke starostu MÚ MČ Košice-Šaca
 • evidujete došlé faktúry, platobné príkazy, splátkové kalendáre
 • spracovávate a evidujete vyšlé faktúry
 • úhradzate faktúry, platobné príkazy, splátkové kalendáre
 • sledujete termíny splatnosti faktúr a platieb v zmysle platných zmlúv
 • sledujete vznik pohľadávok, pripravujete podklady na ich vymáhanie, vykonávate inventarizáciu pohľadávok, podávate pripravené podklady k vymáhaniu pohľadávok na príslušný orgán, ktorý realizuje ich vymáhanie-exekútor
 • evidujete a sledujete žiadostí o dotácie z rozpočtu MČ Košice-Šaca v zmysle platného VZN MČ Košice-Šaca, vypracovávate zmluvy na ich poskytnutie, kontrolujete čerpanie poskytnutých dotácii a kontrolujete ich zúčtovanie
 •   riadite sa pokynmi vedúcej oddelenia, prednostu MÚ MČ a starostu MČ Košice-Šaca

 

 

Mgr. MARCELA MALÍKOVÁ

referent - správa bytov a nebytových priestorov, pokladník

tel.: 055-72 608 23, 0910 696 027

marcela.malikova@saca.sk

prízemie  č. dverí  3

 

 • zodpovedáte za úplnosť a správnosť vyhotovených výpočtových listov v Mestskej časti Košice-Šaca
 • mesačne vykonávate predpis za nájomné a služby spojené s užívaním bytov a  nebytových priestorov
 • vediete pokladničnú agendu a zodpovedáte za pokladničnú hotovosť MČ
 • zabezpečujete výplatu miezd v hotovosti
 • za svoj úsek spracovávate a evidujete vyšlé faktúry
 • vyhotovujete mesačné uzávierky predpisov a úhrad za užívanie bytov a nebytových priestorov
 • sledujete vznik pohľadávok z titulu oneskorených úhrad a zabezpečujete ich likvidáciu – navrhujete spôsob likvidácie a prípadnú penalizáciu, zodpovedáte
 • v prípade vymáhania pohľadávok súdnou cestou – vyhotovujete potrebné písomné podklady /evidenčné listy, výpočet poplatkov z omeškania/k vymáhaniu pre referenta pre právnu agendu správy bytov a  nebytových priestorov
 •  evidujete všetky zmeny týkajúce sa bytov a  nebytových priestorov
 •  vyhotovujete rozbory pohľadávok oddelenia správy bytov a  nebytových priestorov
 • zabezpečuje evidenciu voľných bytov a  nebytových priestorov
 • vykonávate vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov pre jednotlivých užívateľov a zodpovedáte za ich správnosť v spolupráci s prevádzkarkou
 • zabezpečujete včasnú fakturáciu služieb a zodpovedáte za evidenciu týchto pohľadávok
 • zabezpečujete finančné operácie cez pokladňu MČ a plne zodpovedáte za dodržiavanie finančnej disciplíny, vediete pokladničnú knihu, vyhotovujete príjmové a výdavkové doklady
 • zabezpečujete potrebnú korešpondenciu a vybavujete pridelenú poštu
 • ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu MÚ MĆ a starostu MČ.
13. december, piatok
Lucia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*