Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Sociálna pomoc občanom

31.10.2011

 

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ

A SOCIÁLNA KURATELA

 

Sociálnoprávnu ochranu deti a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácii v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu deti a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov upravuje zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane deti a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Sociálno-právna ochrana deti podľa § 1  ods. 2 zákona č. 305/2005 Z.z.v znení neskorších predpisov,  je súbor opatrení na zabezpečenie:

 • ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá    rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.),
 • výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
 • náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

 

Sociálna kuratela podľa § 1 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

 

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa podľa § 4 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších zmien vykonávajú , ak tento zákon neustanovuje inak,

 • v prirodzenom rodinnom prostredí
 • v náhradnom rodinnom prostredí
 • v otvorenom prostredí
 • v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa tohto zákona.

 

Podľa § 70 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov na účel uľahčenia resocializácie mladistvých a plnoletých fyzických osôb po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby najmä na účel vybavenia osobných dokladov a zabezpečenia nevyhnutných vecí osobnej potreby možno poskytnúť resocializačný príspevok. Resocializačný príspevok sa poskytne, ak výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby trval viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a občan a sa uchádza o pomoc orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v mieste obvyklého pobytu pri začlenení do života do ôsmich pracovných dní odo dňa prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby.  Podľa ods. 4 § 70 citovaného zákona, resocializačný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 40 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu, pričom celková suma resocializačných príspevkov poskytnutých tomu istému občanovi v kalendárnom roku uvedenú výšku resocializačného príspevku nesmie presiahnuť.

 

Podľa §71 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších zmien opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú:

 • orgány štátnej správy (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, orgány sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
 • obec
 • vyšší územný celok,
 • akreditovaný subjekt
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Obec v zmysle § 75 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti okrem iného vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 10 a opatrenia podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e) zákona citovaného zákona a spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, (podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom) a pri   úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou podľa § 64 ods. 1 písm. a) a odsekov 3 až 5.

 

SOCIÁLNE PORADENSTVO PRE OBČANOV

V HMOTNEJ NÚDZI

 

Ako nástroj na riešenie sociálnej núdze a v súlade so zákonom č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov s cieľom poskytovania základných informácií o možnostiach riešenia situácie, o nárokoch a konkrétna pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie motiváciou klienta k aktivite a k riešeniu situácie vlastným pričinením – MÚMČ Košice – Šaca, Železiarenská č. 9, kancelária č. 18.

 

JEDNORÁZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

 

V zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

            Na jednorazové dávky nie je právny nárok , výška dávky sa určuje podľa rozpočtu, sociálnych podmienok žiadateľa a účelu použitia.

8. december, nedeľa
Marína

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*