Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Stavebný technik mestskej časti

14.12.2011

PETER KRÁSNOHORSKÝ

referent - investičná činnosť
tel.: 055/7260821, 0903807580
peter.krasnohorsky@saca.sk

prízemie č. dverí  7

 

Pracovná náplň:

 

 • zodpovedá za dodržiavanie zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a Výmeru MF SR č. R-1/1996 v investičnej výstavbe MČ. Osobne zodpovedá za fakturované výkony a ceny.
 • vykonáva činnosť stavebného dozoru v zmysle zákona NR SR č. 136/1995 Z.z. v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • rieši podnety a sťažnosti občanov v oblasti odpadov a ochrany proti požiarom v rámci právomocí MČ
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť Košice-Šaca z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení mestskej časti
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu MČ Košice-Šaca na úseku prístupu k informáciám
 • zabezpečuje tvorbu protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni MČ v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mestskú časť zo zákona o odpadoch
 • organizuje práce na úseku údržby komunikácií, verejnej zelene, verejného osvetlenia na území MČ a odpadových vôd
 • zabezpečuje agendu požiarnej ochrany objektov MČ a BOZP
 • vedie spotrebu a mesačné zúčtovanie PHM u všetkých motorových vozidiel v majetku MČ Košice-Šaca
 • vykonáva činnosť v oblasti verejného obstarávania (príprava podkladov, organizácie a výberu uchádzačov)

 

 

IVETA HOVANCOVÁ

organizačno-administratívny zamestnanec

tel.: 055/7260826, 0903 638 136

iveta.hovancova@saca.sk

prízemie č. dverí 2

 

Pracovná náplň:

 

 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatnými subjektmi spolupracujúcimi s MČ Košice-Šaca
 • koordinácia možnosti zamestnávania v súlade so zákonom o službách zamestnanosti
 • plnenie povinností z Dohôd uzavretých s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a s inými subjektmi
 • vypracováva zámery a predkladá žiadosti
 • organizuje, koordinuje a kontroluje zamestnancov pre výkon pracovných činností
 • objednáva, preberá a spracováva dokumenty súvisiace s nákupom pracovného náradia potrebného na realizáciu prác
 • predkladá žiadosti o úhradu nákladov spojených s vykonávaním jednotlivých činností

 

 

Ing. MILAN MURCKO

projektový manažér

tel.: 055/7260817, 0911 867 898

milan.murcko@saca.sk

poschodie č. dverí 16

 

Pracovná náplň:

 

 • vypracúva stratégiu rozvoja mestskej časti Košice-Šaca vychádzajúc z Programu rozvoja mesta Košice,  Košického samosprávneho kraja, Úradu vlády SR v náväznosti na programovacie obdobie EÚ a  iných dostupných dokumentov,
 • aktívne vyhľadáva výzvy, ktoré je možné využiť pri rozvoji MČ Košice-Šaca,
 • zabezpečuje ich vykonávanie,
 • koordinuje úlohy a vypracúva jednotný program sociálneho, ekonomického a hospodárskeho rozvoja MČ Košice-Šaca a jednotlivé ciele zapracúva ich do Akčných plánov rozvoja MČ Košice-Šaca, ktoré následne predkladá do komisii pri MZ a na MZ, 
 • zabezpečuje prípravu stanovísk a vyjadruje sa k projektom podporujúcim rozvoj MČ Košice-Šaca z hľadiska na ich efektívne využitie v dlhodobom období,
 • zabezpečuje propagačné aktivity MČ Košice-Šaca súvisiace s jej rozvojom - marketing, atď,
 • vypracúva a spolupracuje na programoch a projektoch sociálneho a ekonomického rozvoja mestskej časti – terénna sociálna práca, práca komunitného centra, podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných cez ÚPSVaR a iné.,
 • sleduje výzvy na predkladanie projektov do štrukturálnych fondov a v spolupráci s úradmi a inštitúciami pripravuje potrebné podklady na vypracovanie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ,
 • v prípade úspešnosti projektov je oprávnený zvážiť a navrhnúť založenie sociálnych podnikov, občianskych združení resp. iných foriem, ktoré napomôžu rozvíjať vyššie cit.oblasti rozvoja Mestskej časti Košice-Šaca. pričom tieto výstupy predkladá na schválenie do Miestneho zastupiteľstva a príslušných komisii pri MZ,
 • riadi sa pokynmi prednostu a starostu MČ Košice - Šaca.
20. január, pondelok
Dalibor

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*