Úmrtná matrika

23.12.2011

 

OĽGA ŠIRKOVÁ

Matrikárka

Úmrtná matrika, osvedčovanie listín a podpisov

t.č.: 055/7260820,  č. dverí:  9/C
olga.sirkova@saca.sk
matrikaumrtna@saca.sk

 

ÚMRTNÁ  MATRIKA

Vybavenie dokladov po úmrtí:

Tlačivo List o prehliadke mŕtveho vystaví a potvrdí obhliadajúci lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde úmrtie nastalo, ktoré osoba, ktorá vybavuje pohreb, prinesie v 3-4 vyhotoveniach spolu s Občianskym preukazom nebohého.

Vybavovateľ pohrebu si prinesie so sebou aj svoj Občiansky preukaz, na základe ktorého mu vystavíme všetky potrebné doklady na vybavenie pohrebu, ako i vykonáme potrebné administratívne úkony týkajúce sa nebohého.

      V prípade, ak ide o štátneho občana cudzieho štátu, spolu s dokladmi od lekára  je potrebné priniesť i pas, prípadne povolenie k pobytu pre cudzinca, ak ide o dieťa  do 15 rokov, rodný list a OP zákonného zástupcu.

     Ak vybavujeme úmrtný list a príslušné doklady pre osobu bez dokladu totožnosti, treba vybaviť doklad o strate OP.     

        

Po vystavení dokladov odovzdáme osobe, ktorá vybavuje pohreb, originál úmrtného listu bez poplatku, doklad pre Úrad práce a sociálnych vecí na uplatnenie príspevku na pohreb a doklad potrebný na pochovanie.

V prípade, že pozostalí si požiadajú o vystavenie ďalších Úmrtných listov, každý jeden z nich je spoplatnený správnym poplatkom 5,00 eur.

 

Vystavenie Úmrtného listu so starším dátumom úmrtia

Úmrtný list vystavíme iba príbuznej osobe nebohého / manžel, manželka, syn, dcéra, rodič, brat, sestra...  Pri žiadosti o vystavenie staršieho úmrtného listu je potrebné na matričnom úrade uviesť presné meno, dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia.

Správny poplatok je 5,00 eur.

 

Vystavenie Úmrtného listu a všetkých potrebných dokladov na vybavenie pohrebu je možné vybaviť výhradne na Matričnom úrade, na území ktorého nastalo úmrtie.

20. január, pondelok
Dalibor

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*