Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Územné plánovanie a stavebný poriadok

16.12.2011

IRENA IŽOLOVÁ

referent - územné plánovanie a stavebný poriadok
tel.: 055/7260821
irena.izolova@saca.sk

prízemie  č. dverí  7

Pracovná náplň  zamestnanca

 

 • spracováva návrh plánu investičných akcií v rámci stavebnej činnosti MČ Košice-Šaca
 • pripravuje podklady pre spracovanie koncepcie regionálneho rozvoja
 • spolupracuje s Mestom Košice vo veciach územného plánovania a príprave územnoplánovacích podkladov
 • zabezpečuje obstarávanie a prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie MČ Košice-Šaca
 • zabezpečuje investičnú činnosť miestneho významu
 • zabezpečuje správu na úseku stavebného poriadku na úrovni mestskej časti
 • zodpovedá za dodržiavnie zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a predpisov a  Výmeru MF SR č. R-1/1996 v investičnej výstavbe MČ, zodpovedá za fakturované výkony  a ceny
 • spracováva záväzné stanoviská k investičnej činnosti na území MČ, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a pripravuje  stanoviská  k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov MČ
 • spracováva záväzné stanoviská k ohláseniu stavebných úprav a drobných stavieb v zmysle §98-104 stavebného zákona
 • chráni záujmy a zastupuje MČ ako účastníka územného, stavebného a kolaudačného konania
 • spracováva záväzné stanoviská k prenájmu nebytových priestorov a k odpredaju nehnuteľného majetku mesta Košice na území MČ
 • zabezpečuje podklady pre činnosť komisie výstavby a ŽP  vo funkcii tajomníka komisie
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre MČ z informačných zákonov (najmä 211/2000 Z.z.) a vnútorných predpisov a nariadení MČ
 • pripravuje podklady pre rozhodnutia starostu MČ na úseku prístupu k informáciám
 • zabezpečuje agendu na úseku správy nehnuteľností – operát k.ú. Šaca a k.ú. Železiarne
 • vedie evidenciu stavieb, prideľuje, ruší súpisné a orientačné čísla stavieb a pripravuje príslušné potvrdenia k nim, zabezpečuje kontrolu označovania stavieb v teréne
 • vedie zoznam ulíc mestskej časti, k novým návrhom alebo zmenám názvov ulíc zabezpečuje podklady pre odbornú názvoslovnú komisiu mesta Košice
 • podáva informácie občanom v súlade a v rozsahu platnej právnej úpravy
 • zostavuje štatistické údaje podľa požiadaviek starostu, prednostu a Miestneho zastupiteľstva
20. január, pondelok
Dalibor

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*